Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Слідча ситуація та її видиСлідча ситуація – це обстановка, яка склалася на початку

або складається в ході розслідування, умови, в яких ведеться

розслідування злочину на певному етапі попереднього слідства.

Вона, в першу чергу, характеризується обсягом, змістом і

достовірністю інформації про подію, яка досліджується, а також відо-

мостями про характер і місцезнаходження інших джерел доказів.

Тобто для того, щоб охарактеризувати слідчу ситуацію, треба

відповісти, які обставини події, яка розслідується, і в якій мірі

встановлені, а також наскільки очевидні шляхи їх перевірки.

Крім фактів інформаційного характеру, до сукупності

умов, що складають слідчу ситуацію, треба віднести і наяв-

ність в розпорядженні органу розслідування сил, засобів, часу

і можливості їх використання оптимальним чином, відношен-

ня злочинця та інших зацікавлених осіб щодо встановлення

істини по справі.

Слідчі ситуації можуть класифікуватись:

1) сприятливі і несприятливі;

2) конфліктні і безконфліктні;

3) типові і специфічні;

4) початкові, проміжні і кінцеві.

Сприятлива ситуація характеризується наявністю значної

інфор-мації, що дозволяє швидко розкрити злочин і притягну-

ти до відповідальності осіб, які вчинили злочин (свідки вказа-

ли на злочинця, маються сліди та інші речові докази, особа

відома).

Несприятлива ситуація характеризується відсутністю

інформації про обставини події, слідів та іншого матеріально-

го відображення події в навколишньому середовищі (невідома

особа, що вчинила злочин тощо).

Безконфліктна ситуація характеризується тим, що зло-

чинець та інші учасники не перешкоджають встановленню істи-

ни (явка з повин-ною, наприклад, сприяє розслідуванню спра-

ви). Завдання слідчого при цьому – фіксувати обставини, які

встановлюються.

Конфліктна ситуація характеризується тим, що злочи-

нець або інші учасники (підозрюваний, потерпілий, свідки)

дають неправдиві відомості, намагаються перешкодити вста-

новленню істини (це може бути як умисно, так і неумисно,

інколи неправильно уявляючи дружні відносини з потерпілим,

винним і т.д.). Інколи безконфліктні ситуації за певних умов

можуть перетворитись у конфліктні.

Типовість ситуацій визначається схожістю вчинення злочинів певного виду (квартирна крадіжка, спосіб проник-

нення), тому, виходячи із узагальнення слідчої практики, мож-

на встановити характерні риси, які притаманні скоєнню пев-

них злочинів.

Специфічність ситуації визначається індивідуальністю і

неповтор-ністю умов, за яких вчиняється злочин (застосуванням

певних знарядь злочину, відображенням слідів, особою злочин-

ця). Тому для кожного злочину характерна своя особлива ситуа-

ція (інколи ситуація, в якій проходить розслідування, різко від-

різняється від подібних злочинів).

У зв’язку з тим, що розслідування злочину – процес ди-

намічний і характеризується постійною зміною інформації,

тому слідчі дії можна поділити на:

− на початкові – вони характеризуються наявністю інфо-

рмації про злочин та злочинця на початку розслідуван-

ня;

− проміжні – виникають у процесі розслідування, обу-

мовлені розширенням доказової бази, інформації про

обставини події;

− кінцеві – характерні для закінчення розслідування.

Слідчі версії

Слідчі версії висуваються при плануванні розслідування

конкретного злочину і враховують його індивідуальні особли-

вості.

Слідчі версії – це реальні у визначеній ситуації, логічно

обґрунтовані фактичними даними припущення слідчого про

характер (сутність) події, яка розслідується, і зміст її окремих

обставин, які підлягають встановленню, а також про причинні

зв’язки між дослід-жуваними фактами. Такі припущення бу-

дуються при плануванні розслідування злочинів в умовах про-

блемної ситуації з метою з’ясування шляхів пошуку рішення

задач, які стоять перед слідчим. В проблемній ситуації процес

пізнання обставин злочину і явищ, пов’язаних з ним, обов’яз-

ково включає побудову і перевірку слідчих версій.

При побудові версій по справі слідчий враховує не тільки

інфор-мацію про розслідуваний злочин, але й відомі йому наукові положення криміналістики, а також дані слідчої

практики про типові причини подій, подібних тій, що розслі-

дується, про характерні способи скоєння і приховування та-

ких злочинів, про групи осіб, які їх вчиняють.

При всій різноманітності злочинів і слідчих ситуацій, які

складаються в ході розслідування і особливо на початковому

етапі поперед-нього слідства в умовах обмеженої, суперечли-

вої інформації по справі першочерговими задачами, як прави-

ло, являються:

− з’ясування сутності розслідуваної події;

− визначення причин, які породили подію (злочин);

− встановлення особи, що скоїла злочин і застосування

заходів щодо попередження ухилення винного від

слідства і суду.

Типові версії – це версії, які характерні для подібних

справ, це припущення щодо сутності певних подій з ознаками

злочину і щодо змісту їх обставин, які підлягають досліджен-

ню і які основані на узагальненні слідчої практики подібного

роду кримінальних справ.

Побудувавши систему версій по основних обставинах

злочину, які необхідно дослідити, слідчий переходить до кон-

кретизації задач розслідування шляхом формування питань,

які підлягають з’ясуванню в ході слідства.
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.