Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ. Київський національний університетКиївський національний університет

Імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра цивільного права

Укладачі:

Д. ю. н., проф., академік Академії

Правових наук України Кузнєцова Н.С.

К.ю.н., доц. Отраднова О.О.,

К.ю.н., доц. Михальнюк О.В.,

К.ю.н., доц. Носік Ю.В

 

Теоретичні проблеми

Цивільного права

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для студентів спеціальності 6.060100 “Право”

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №___

від „__” _______ 2011 р.

 

 

Декан факультету

______________Гриценко І.С.

 

 

Київ

-2011-

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА»

 

 

Укладачі: д. ю. н., проф., академік Академії правових наук України Кузнєцова Н.С.,

К.ю.н., доц. Отраднова О.О., к.ю.н., доц. Михальнюк О.В., к.ю.н., доц. Носік Ю.В.

 

Лектори:

К.ю.н., доц. Отраднова О.О., к.ю.н., доц. Михальнюк О.В., к.ю.н., доц. Носік Ю.В., к.ю.н., доц. Радченко Л.І.

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2011р.

 

__________________________

 

© Н.С.Кузнєцова, 2011

© О.О.Отраднова, 2011

© О.В.Михальнюк, 2011

© Ю.В.Носік, 2011

 

 

З М І С Т

1. Вступ...............................................................................................................4

2. Система контролю знань……………………………………………..……5

3. Навчально-тематичний план дисципліни..................................................6-7

4. Програма спецкурсу..................................................................................8-12

5. Плани семінарських занять та рекомендована література...................13-42

 

 

ВСТУП

Спеціальний курс “Теоретичні проблеми цивільного права” розрахований на студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за напрямом підготовки „Право”, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Дисципліна викладається на 1 курсі (1-ий та 2-ий семестри) в обсязі 86 год., з них лекцій – 54, практичних - 32. Форма підсумкового контролю – іспит.

Мета вивчення даного нормативного курсу студентами полягає упоглибленні знань з цивільного права і передбачає засвоєння теоретичних засад загальної та особливої частин цивільного права.

Студенти, які вивчають спецкурс, ознайомляться з історією розвитку цивілістичної доктрини, починаючи з дожовтневого періоду.

До розгляду пропонуються також питання, пов’язані з ознайомленням з іншими цивільно-правовими системами зарубіжних країн: Франції, Німеччини, Нідерландів, Великої Британії та США, а також країн СНД.

Основними видами навчальних занять є лекції та практичні заняття, які мають на меті закріпити навички вести наукові дослідження, проводити дискусію, закріплюють досвід критичного аналізу літературних джерел.

Водночас, засвоєння курсу було б неможливим без систематичної самостійної роботи студента. Самостійна робота студента передбачає оволодіння навчальним матеріалом у вільний від аудиторних занять час.

Вивчаючи предмет, студенти повинні ознайомитися із спеціальною юридичною літературою в сфері цивільного права, а також судовою практикою вирішення цивільних спорів.

Вивчення спецкурсу «Теоретичні проблеми цивільного права» передбачає наявність базового рівня знань студентів з загальної та особливої частин цивільного права України, а також конституційного, сімейного, житлового та міжнародного приватного права.

Спецкурс розрахований на магістрів юридичного факультету.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальна нормативна дисципліна “Теоретичні проблеми цивільного права” викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Оцінювання якості знань студентів здійснюється шляхом перевірки виконаних ними індивідуальних завдань. Згідно навчального плану та нормативних документів, якими регламентовано навчальний процес у вищих навчальних закладах, оцінювання якості знань студентів проводиться у вигляді поточного (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумкового (КПМ) та семестрового (СК) контролю.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою та внутрішньовузівською або національною системою.

За результатами роботи по опануванню змістового модуля та на підставі проведення поточного контролю знань у формі модульної контрольної роботи студентам виставляються підсумкові бали. За один ЗМ студент може набрати максимально 20 балів.

Під час комплексного підсумкового модульного контролю (іспиту) студент може отримати максимально 60 балів, що додаються до суми балів, отриманих за кожен змістовий модуль.

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів.

 

  Параметри   Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Змістовий модуль 3 (ЗМ3) Комплексний підсумковий модуль (КПМ) Разом (підсумкова оцінка (СК))
Оцінка в балах 0 - 10 0 - 10 0 - 20 0 - 60 0 - 100

 

Таким чином, студентом може бути отримано максимально 100 балів. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

Шкала відповідності:

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою  
90 – 100 відмінно      
75 – 89 добре  
 
60 – 74 задовільно  
 
  0 – 59     незадовільно      

Навчально-тематичний план спецкурсу

„Теоретичні проблеми цивільного права”

№ пор Назва теми Всього годин Лекцій Прак- тичних
1 2 3 4 5
І семестр
Змістовий модуль І Вступ до цивільного права Зарубіжне цивільне законодавство
1. Цивільне право як право приватне 10 6 4
2. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн. Цивільне законодавство Франції, Німеччини, Великої Британії та США, Нідерландів, Квебеку, РФ та країн СНД 18 12 6
Змістовий модуль ІІ Правове регулювання цивільних відносин Розвиток доктрини цивільного права
3. Джерела цивільного права України 6 4 2
4. Механізм цивільно-правового регулювання суспільних відносин 6 4 2
5. Проблеми застосування і тлумачення норм цивільного права 6 4 2
6. Наука цивільного права. Розвиток сучасної цивілістичної доктрини 8 6 2
Всього в І семестрі:
ІІ семестр
Змістовий модуль ІІІ Особливості регулювання окремих видів цивільних відносин (теоретичні проблеми)
7. Особисті немайнові права фізичних осіб 4 2 2
8. Речові права 6 4 2
9. Корпоративні правовідносини 4 2 2
10. Зобов’язальні правовідносини 6 4 2
11. Спадкові правовідносини 4 2 2
12. Особливості регулювання майнових правовідносин у сім’ї 4 2 2
13. Особливості регулювання відносин за участю суб’єктів підприємництва 4 2 2
Всього в ІІ семестрі:
       
Загалом в навчальному році

Програма спецкурсу

Змістовий модуль І
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.