Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Біофізика м’язових скорочень. Ергометрія. Динамометрія.(13)

Механічні властивості біологічних тканин. Визначення модуля Юнга кістки.(10)

Які речовини забезпечують високу міцність кісток?

А. солі фосфору та кальцію

Б. колаген

В. еластин

Г. фосфоліпіди

Д. гліколіпіди

Які речовини забезпечують високу пружність кісток?

А. солі фосфору та кальцію

Б. колаген

В. еластин

Г. фосфоліпіди

Д. гліколіпіди

Відносною деформацією розтягу є:

А. відношення довжини після деформації до початкової довжини.

Б. відношення абсолютного збільшення довжини до початкової довжини

В. відношення обсягу об’єкту після деформації до початкового обсягу

Г. відношення початкового обсягу об’єкту до обсягу після деформації.

Д. відношення початкової довжини до довжини після деформації.

Згідно закону Гука:

А. Модуль сили пружності прямо пропорційний абсолютному видовженню.

Б. Модуль сили пружності прямо пропорційний початковій довжині зразка.

В. Модуль сили пружності обернено пропорційний абсолютному видовженню.

Г. Модуль сили пружності прямо пропорційний напрузі.

Д. Модуль сили пружності прямо пропорційний відносному видовженню.

Згідно закону Гука:

А. Нормальна напруга прямо пропорційна модулю сили пружності.

Б. Нормальна напруга прямо пропорційна відносній деформації.

В. Нормальна напруга обернено пропорційна відносній деформації.

Г. Нормальна напруга прямо пропорційна початковій довжині зразка.

Д. Дотичне напруження прямо пропорційне відносній деформації.

Що характеризує модуль Юнга?

А. структуру біологічної тканини

Б. Властивостей конструкції в цілому

В. пружні властивості тканини

Г. плинність тканини організму

Д. міцності тканини

Як змінюється площа поперечного перерізу зразка тканини при деформації розтягу?

А. зменшується або залишатися без зміни

Б. залишається без зміни

В. зменшується

Г. збільшується або залишається без зміни

Д. збільшується

Що називається відносною деформацією тіла?

А. зміна якого-небудь розміру тіла під дією сили стиску

Б. зміна якого-небудь розміру тіла під дією сили розтягу

В. відношення початкового розміру тіла до його зміни під дією сил

Г. відношення зміни якого-небудь розміру тіла під дією сили до початкової його довжини

Д. відношення довжини тіла під дією сили до початкової його довжини

При якій деформації тіла не відбувається зміна його поперечного перерізу?

А. розтягу

Б. стиску

В. кручення

Г. зсуву

Д. згину

Чому прямопропорційне абсолютне видовження тіла при пружній деформації згідно закону Гука?

А. прикладеній силі

Б. площі поперечного перерізу

В. початковій довжині

Г. модулю Юнга

Д. Відносному видовженню

Біофізика м’язових скорочень. Ергометрія. Динамометрія.(13)

Який прилад використовуються для вимірювання механічної роботи м’язів людини?

А. Динамометр

Б. Ергометр

В. Велоергометр

Г. Гнатодинамометр

Д. Калориметр

Що називається абсолютною м’язовою силою?

А. максимальна сила, яку розвиває м’яз

Б. сила, яка припадає на одиницю площі поперечного перерізу м’язових волокон

В. середня сила, яку розвиває м’яз

Г. сила, яка протидіє м’язу

Д. сила, що діє перпендикулярно м’язу

За яких умов може спостерігатися ізотонічне скорочення м’язів?

А. При постійній швидкості скорочення

Б. При постійній частоті скорочення і довжині м’язів

В. При постійній силі і зменшенні довжини м’язів

Г. При постійній швидкості і частоті скорочення, збільшенні довжини м’язів

Д. При постійній силі і збільшенні довжини м’язів

Як називають скорочення при постійному зовнішньому навантаженні:

А. ауксотонічним

Б. ізометричним

В.ізотонічним

Г. біометричним

Д.ізотермічним

Що є провідністю м’яза?

А. здатність проводити нервові імпульси

Б. здатність розслаблюватись за певний період часу

В. здатність після навантаження повертатись до попереднього стану

Г. здатність пропускати електричний струм

Д. здатність періодично напружуватись

У процесі скорочення м’яза виділяється деяка кількість теплоти Q яку називають:

А. теплопровідністю

Б. теплоємністю

В. тепловидачею

Г. теплопродукцією

Д. тепломасою

Роботу називають динамічною коли:

А. в процесі її виконання не виникає виділення тепла

Б. в процесі її виконання відбувається переміщення вантажу й рух кісток у суглобах

В. робота ґрунтується на ізометричному скороченні м’яза

Г. робота ґрунтується на ізополімерному скороченні м’яза

Д. відбуваються динамічні зміни кровопостачання

Якими приладами користуються для визначення м’язової втоми або працездатності м’язів?

А. ергографами й ергометрами

Б. динамометрами й гнатодинамометрами

В. реографами й реометрами

Г. ареометрами й пікнометрами

Д. тонометрами й термографами

Напруження м’язу без зміни довжини називають:

А. ауксотонічним

Б. ізометричним

В. ізотонічним

Г. біометричним

Д. ізобаричним

М’язова тканина за своїми механічними властивостями належить до:

А. композитів

Б. еластомірів

В. анізотропних полімерів

Г. діелектриків

Д. полікарбонатів

Як залежить абсолютна сила м’язів від їх поперечного перерізу?

А. обернено пропорційно;

Б. не залежить;

В. прямо пропорційно;

Г. неможливо експериментально визначити залежність.

Д. експоненціально

Роботу називають статичною коли:

А. в процесі її виконання не виникає виділення тепла

Б. в процесі її виконання відбувається переміщення вантажу й рух кісток у суглобах

В. робота здійснюється під час ізометричного скорочення м’яза

Г. робота здійснюється під час ізополімерного скорочення м’яза

Д. робота здійснюється під час ауксотонічного скорочення м’яза

Які прилади використовуються для визначення м’язової сили?

А. ергографи й ергометри

Б. динамометри й гнатодинамометри

В. реографи й реометри

Г. ареометри й пікнометри

Д. тонометри
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.