Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні рекомендації до підготовки до семінаруПри вивченні першого питання необхідно звернути увагу на особливості електричного поля як виду матерії, об’єкти, навколо яких виникає електричне поле, яким чином воно розповсюджується, особливості будови матеріалів, які обумовлюють їхні електричні властивості, різновиди конденсаторів і їх галузь застосування. Для цього можна використати літературу: [2, с.4 - 21], [3, с.3-27].

При вивченні другого питання необхідно звернути увагу на визначення поняття «електричне коло», ознайомитися з графічним і умовним позначенням електричних апаратів на схемах; з режимами роботи електричних кіл, ознайомитися з різновидами джерел постійного струму, вивчити визначення, одиниці вимірювання, розрахункові формули основних параметрів кіл постійного струмів, вивчити формулювання законів Ома, Джоуля Ленца, Кірхгофа, з`ясувати залежність між параметрами, розглянути алгоритм розрахунку кіл постійного струму на основі використання законів Ома, а також на основі використання законів Кірхгофа; набути навичок в розрахунку змішаного з`єднання провідників. Для цього можна використати літературу: [2, с.24 - 46], [3, с.27-30].

При вивченні третього питання необхідно звернути увагу на визначення поняття «магнітне поле», його види, способи створення, основні характеристики, ознайомитися з класифікацією матеріалів за магнітними властивостями, графічною залежністю між магнітною індукцією і напруженістю, галузями застосування феромагнетиків в електротехнічній промисловості. Для цього можна використати літературу: [2, с.49 - 61].

При вивченні четвертого питання необхідно з’ясувати суть явища електромагнітної індукції, звернути увагу на застосування різних видів електромагнітної індукції, на оборотність перетворення механічної енергії в електричну і навпаки, з’ясувати область застосування принципів перетворення механічної енергії в електричну і навпаки. Для цього можна використати літературу: [2, с.64 - 73].

При вивченні п’ятого питання необхідно звернути увагу на одиниці вимірювання основних електротехнічних величин; основні засоби електротехнічних вимірювань; методи вимірювання; види похибок, що виникають при вимірюваннях та методикою їх розрахунку; ознайомитися з класифікацією електротехнічних приладів; умовними позначеннями на вимірювальних приладах, методикою складання технічної характеристики приладу. Для цього можна використати літературу: [2, с.134 - 137].

При вивченні шостого питання необхідно ознайомитися з конструкцією і принципом дії основних електровимірювальних приладів і схем їх увімкнення, методикою користування приладами, методами вимірювання струму, напруги, потужності, витрати електроенергії, електричного опору. Для цього можна використати літературу: [2, с.138 - 158], [5, с.49 – 57, 145 - 160].

При вивченні сьомого питання необхідно звернути увагу на визначення поняття «змінний струм», ознайомитися з способами зображення змінного струму, його параметрами, з особливостями кола змінного струму з активним опором, з котушкою індуктивності, з конденсатором, необхідно розглянути особливості кола змінного струму з послідовним з’єднанням R, L, C; з’ясувати умови виникнення резонансу напруг, з паралельним з’єднанням активно-індуктивного і ємного опорів; з’ясувати умови виникнення резонансу струмів. Для цього можна використати літературу: [2, с.74 - 104], [5, с.48 – 60, 74 - 105].

При вивченні восьмого питання необхідно звернути увагу на визначення поняття «трифазна система електричних кіл», ознайомитися з перевагами трифазної системи перед однофазною, ознайомитися з природою утворення трифазної системи ЕРС, з особливостями з’єднання обмоток генератора і груп споживачів способом «зірка», «зірка з нульовим проводом», «трикутник». Для цього можна використати літературу: [2, с.106 - 116].


Література:

Основна

2. Гаврилюк В.А., Гершунский Б.С. и др. Общая электротехника с основами электроники. Киев, 1980

3. Березкина Т.Ф. Задачник по общей электротехнике с основами электроники. – М.: Высшая школа, 1991

5. Родзевич В.Е. Загальна електротехніка. – К.: Вища школа, 1993

 

Проблемні питання:

1. Що називають електричним струмом?

2. Напишіть закон Ома для всього кола і для одної його ділянки: зовнішньої або внутрішньої.

3. Чи можна вважати напругу на кінцях будь – якого резистора одночасно падінням напруги на ньому?

4. Сформулюйте другий закон Кірхгофа для замкнутого контуру з декількома ЕРС. Як в цьому випадку визначається знак кожної ЕРС.

5. Наведіть визначення основних магнітних величин та їх одиниці вимірювання: індукції, магнітного потоку, напруженості, абсолютної магнітної проникності.

6. Який характер має петля гистерезису для магніто м’яких і магніто твердих матеріалів? Як залежать втрати на гистерезис від площі петлі?

7. Сформулюйте принцип електромагнітної індукції. Чому при русі провідника в магнітному полі відбувається розподіл зарядів в провіднику?

8. Як визначити значення і напрямок ЕРС, яка наведена в провіднику, що рухається в магнітному полі?

9. Сформулюйте закон Ленца.

10. Яку похибку називають абсолютною? відносною?

11. Якими позначками на шкалі позначають прилади магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної та індукційної систем ?

12. Прилади яких систем – магнітоелектричної, електромагнітної чи електродинамічної – можна використовувати для вимірювань в колах постійного і змінного струмів ?

13. Пояснити порядок вимірювання опору ізоляції лінії мегомметром.

14. Яким чином можна отримати ЕРС синусоїдальної форми і від яких факторів залежать її значення?

15. Назвати ознаки явища резонансу напруги ?

16. Якими перевагами володіє трифазна система перед однофазною ?

17. Як отримати трифазну систему ЕРС? Які стандартні напруги використовують для трифазних кіл?

18. Наведіть співвідношення між фазними і лінійними напругами і струмами при з’єднанні зіркою і трикутником.

19. В яких випадках застосовують чотирьох провідну систему? Якою в ній буде роль нульового проводу?

 

Задачі для самоконтролю:

1. Дайте визначення електрорушійної сили джерела, напруги на затискачах і внутрішнього падіння напруги. Чому дорівнюють ці величини, якщо в колі проходить струм 2А через внутрішній опір 0,5Ом і зовнішній опір 9,5Ом?

Відповідь : 20В, 19В, 1В.

2. Для визначення довжини мідного проводу котушки до неї приклали напругу 4В і вимірили струм в колі, який склав 0,5А, діаметр проводу 0,8мм. Знайдіть довжину проводу, якщо провідність міді 53м/Ом·мм2

Відповідь : 213м.

3. Виведіть формули для визначення загального опору кола в двох випадках:

а) послідовно увімкнуті R1, R2, R3, R4;

б) паралельно увімкнуті R1, R2, R3 .

4. Дві лампи потужність 200 і 25 Вт, які розраховані на напругу 127 В, з’єднали послідовно і увімкнули в мережу з напругою 220 В. Яке розжарювання буде у кожної лампи?

Відповідь : напруга на лампах U1 =24 В; U2 =196 В. Свічення лампи потужністю 200Вт практично відсутнє.

5. Визначити магнітний потік в магнітопроводі, поперечний переріз якого дорівнює 2*10-4 м2, магнітна індукція 0,8 Тл.

Відповідь : 1,6*10-4 Вб .

6. На відстані 20 м від провідника із струмом магнітна індукція в повітрі дорівнює 2*10-7 Тл. Чому дорівнює струм в провіднику?

Відповідь : 20 А .

7. Визначити індукцію магнітного поля, якщо на розміщений в полі провідник довжиною 1м з опором 10 Ом, який приєднано до джерела живлення з наругою на затискачах 50 В, діє сила 0,5H.

Відповідь : 0,1 Тл.

8. Визначити напруженість магнітного поля, яке утворюється котушкою із 100 витками, якщо через неї проходить струм 15А, а довжина середньої силової лінії магнітного поля 2 м. Відповідь : 750 А/м

9. Літак з розмахом крил 20м летить горизонтально із швидкістю 1800 км/год. Визначити індукцію магнітного поля Землі ( її вертикальну складову ), якщо різниця потенціалів між кінцями крил дорівнює 0.5 В.

Відповідь : 5*10-5 Тл

10. Дійсне значення струму в колі 5.23 А. Амперметр з верхньою межею вимірювання 10 А показав струм 5,3 А. Визначити абсолютну і відносну похибку вимірювання.

Відповідь : 0,07 А ; 1,34 %

11. В резисторі, дійсне значення опору якого 8 Ом, проходить струм 2,4 А . При вимірювані напруги на цьому резисторі вольтметр показав напругу 19,3 В. Визначити абсолютну і відносну похибки вимірювання.

Відповідь : 0,1 В ; 0,52 %

12. Амперметр, який має внутрішній опір 0,02 Ом і верхню межу вимірювання 10 А, необхідно використати для вимірювання струмів до 100 А. Визначити опір шунта приладу і падіння напруги на амперметрі і шунті.

Відповідь : 2,2·10-3 Ом. ; 0,2 В.

13. Що називають миттєвим, амплітудним і діючим значеннями змінного струму і напруги? До яких з цих значень відносяться стандартні напруги 127,220,380,660В?

14. Визначити період і частоту змінного струму, якщо кутова частота дорівнює 314 рад/с .

Відповідь : 0,02с ; 50 Гц.

15. Вирази для миттєвих значень струму і напруги мають вигляд :

i = 14,2*sin ( wt+П/2 ) ; u = 169* sin ( wt+П/2). Визначити показати амперметра і вольтметра, які включені в цей ланцюг.

Відповідь : 10 А ; 120 В

16. В коло змінного струму увімкнутий резистор з опором R=10 Ом. Струм і напруга в колі змінюються по законам і=28,2*sin 314 wt; U=311*sin 314 wt. Визначити покази амперметра, вольтметра, ватметра, які включені в цей ланцюг.

Відповідь : 20 А ; 220 В ; 4400Вт

17. Визначити опір конденсатора ємністю 5мкФ при частоті змінного струму 50 Гц. При якій частоті його опір зменшиться в 10 разів ?

Відповідь : 637 Ом ; 500 Гц

18. Конденсатор і електричну лампу з’єднали послідовно і увімкнули в мережу змінного струму з напругою 220 В і частотою 50 Гц. Яку ємність повинен мати конденсатор, щоби лампа потужністю 60 Вт і напругою 127 В мала нормальне розжарювання ?

Відповідь : 8.3 мкФ.

19. Кожна фаза обмотки трифазного електродвигуна розрахована на напругу 380 В. Як належить з’єднати обмотки при лінійній напрузі мережі 380 В? 660 В?

20. До трифазної мережі з нульовим проводом приєднане несиметричне навантаження: в фазу А увімкнуті активний опір Ra = 6 Ом і індуктивний

ХlA = 8 Ом ; в фазу В – ємнісний опір Хсв= 5Ом , в фазу С- активний опір

Rc= 10 Ом. Навантаження з’єднане зіркою. Лінійна напруга мережі Uном =380 В. Визначити лінійні струми, накреслити векторну діаграму, з якої графічно знайти струм в нульовому проводі. Відповідь: IA= 38 A; IB= 44 A; IC=38 A; IN=47 A

 

Форма організації семінару:колоквіум

 

Структура семінару:

1. Перевірка теоретичних знань за тестовою технологією за темою по питаннях плану

2. Розв’язування задач

3. Підведення підсумків

4. Оцінювання роботи студентів

 


Семінар 2.

 
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.