Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Ланцюгових підстановок 

117. Аналіз привабливості ринку, пропиту на продукцію, можливості конкурентів, виконання договірних зобов’язань, ефективність реклами здійснюють працівники

1) фінансового відділу

2) відділу постачання

3) виробничого відділу

Відділу маркетингу

5) відділу технічного контролю

 

118. Використання яких прийомів в економічному аналізі дозволяє надати порівняльну характеристику відмінностей у динаміці різних явищ і процесів?

1)порівняння

Рядів динаміки

3) середніх величин

4) індексів

5) групування

 

 

119. Ретроспективний аналіз проводиться:

1) до моменту здійснення господарських операцій;

2) після прийняття управлінських рішень;

3) після здійснення господарських операцій;

4) до здійснення господарських операцій;

5) правильна відповідь відсутня

 

120. Які показники відображають співвідношення абсолютної величини одного явища з абсолютною величиною будь-якого іншого?

1) відносні показники;

2) абсолютні показники;

3) середні величини;

4) динамічні ряди;

5) всі відповіді правильні

 

121. Який вид аналізу пов'язаний із вивченням господарських процесів, що вже відбулися:

1) поточний;

2) перспективний;

3) техніко-економічний;

4)ретроспективний;

5) немає правильної відповіді?

 

122. До складу традиційних методів і способів зведення, обробки економічної інформації не входять:

1) метод відносних і середніх величин;

2) групування;

3) табличний;

4) балансовий;

Регресійний аналіз

 

123. Методика економічного аналізу — це сукупність:

1) методів, способів, прийомів і правил економічного дослідження;

2) техніки та операцій з досліджуваними матеріалами;

3) соціально-економічних показників;

4) аналітичних таблиць, графіків, схем;

5) працівників-фахівців з проведення аналітичних досліджень.

 

124. Які з перелічених реквізитів первинних документів є обов’язковими:

1) найменування підприємства;

2) номер поточного рахунка підприємства;

3) порядковий номер документа;

4) відповіді 1 і 2;

5) немає правильної відповіді.

 

125. Річна фінансова звітність підприємства не включає:

1) баланс;

2) звіт про фінансові результати;

3) звіт про рух грошових коштів;

4) звіт про власний капітал;

Касова книга.

 

126. На яких рахунках обліковуються необоротні активи:

1) 10;

2) 11;

3) 12;

4) 15;

Всі відповіді вірні.

 

127. Сторона балансу, в якій відображаються джерела господарських засобів, називається:

1) розділом;

2) підрозділом;

3) активом;

4) статтею;

Пасивом.

 

128. При видачі готівки з каси підприємства складається:

1) прибутковий касовий ордер;

2) видатковий касовий ордер;

3) платіжне доручення;

4) накладна;

5) акт приймання-передачі.

 

129. Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу, - це

1) доходи;

2) витрати;

3) збиток;

4) зобов’язання;

5) прибуток.

 

130. Установлення ліміту каси проводиться підприємствами:

1) самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі;

2) на підставі розрахунків податкової;

3) ліміт каси у всіх підприємств однаковий;

4) за вказівкою банку, в якому обслуговується підприємство;

5) жодне підприємство не встановлює ліміт каси.

 

131. Дебітори – це:

1) юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів;

2) працівники підприємства;

3) юридичні та фізичні особи, яким винне наше підприємство;

4) зобов’язання підприємства;

5) немає правильної відповіді.

 

132. Готівка, що видана під звіт на господарські потреби (крім закупівлі сільськогосподарської продукції, але з якихось причин не витрачена, має бути повернена до каси підприємства не пізніше:

1) наступного робочого дня після видачі її під звіт;

2) 10 днів після видачі;

3) 20 днів після видачі;

4) 30 днів після видачі;

5) в будь-який час, визначений працівником підприємства.

 

133. Поточна дебіторська заборгованість – це:

1) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 3 місяців з дати Балансу;

2) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 6 місяців з дати Балансу;

3) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати Балансу;

4) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена після 12 місяців з дати Балансу;

5) немає правильної відповіді.

 

134. Економічний аналіз – це …

1)… підготовка пропозицій для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства

2)… процеси і явища господарської діяльності підприємства, відображені в показниках планів і звітності

3)… узагальнена характеристика певного економічного процесу, об’єкта чи явища відносно конкретного місця і часу

4) …. невикористані можливості зростання та вдосконалення виробництва, поліпшення його економічних результатів

5)… сукупність аналітичних процедур, метою яких є одержання висновків та рекомендацій щодо прийняття оптимальних управлінських рішень стосовно досліджуваного економічного об’єкта чи явища

 

135. Який метод полягає у зіставлені врівноважуючи одна одну системи взаємопов’язаних показників?

1) нормативних різниць

2) валовий

Балансовий

4) середніх різниць

5) графічний

 

136. Який метод полягає у порівняні явищ, процесів та показників, що їх характеризують для виявлення спільних рис і відмінностей між ними?

1) нормативних різниць

2) валовий

3) балансовий

Порівняння

5) графічний

 

137. Який з видів відносних величин використовуються у економічному аналізі?

1) відносна величина динаміки

2) відносна величина виконання планових завдань

3) відносна величина структури

4) відносна величина ефективності

Усі вище наведені

 

138. Структуру досліджуваної сукупності та її зміну за різні періоди часу характеризує

1) відносна величина динаміки

2) відносна величина виконання планових завдань
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.