Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Критерії оцінки виконання екзаменаційного завданняОцінка за шкалою ECTS Оцінка за 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
A 90-100 5 /відмінно/
B 81-89 4 /добре/
C 75-80
D 66-74 3 /задовільно
E 60-65
Х 35-59 2 /незадовільно/
F 0-34

 


ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

 

1. Виберіть найбільш повне та точне визначення поняття “фінанси підприємства”.

А) фінанси підприємства – це економічна категорія, яка виражає розподільчі відносини

Б) фінанси підприємства – це система грошових відносин, які виникають при створенні та використанні фондів грошових коштів, забезпеченні кругообігу коштів у відтворювальному процесі, опосередкуванні взаємовідносин з іншими суб’єктами;

В) фінанси підприємства – це сукупність економічних відносин, які виникають у процесі виробництва, розподілу та використання суспільного продукту та національного доходу;

Г) фінанси підприємства – це економічні відносини, які виникають у процесі руху вартості.

 

Дати визначення понять лівої колонки, використовуючи інформацію, наведену в правій колонці:

2. Грошові фонди 3. Фінансові ресурси 4. Грошові кошти у нефондовій формі 5. Капітал А) частина фінансових ресурсів, яка задіяна в оборот і приносить дохід; Б) частина грошових коштів, які мають цільове спрямування; В) грошові фонди і частина грошових коштів у нефондовій формі, якими розпоряджається підприємство для забезпечення розширеного відтворення і виконання фінансових зобов’язань; Г) грошові кошти для виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом, позабюджетними фондами, отриманні дотації, субсидії, спонсорська допомога.

 

Використовуючи інформацію з правої колонки наведіть склад фінансових ресурсів по напрямках їх використання в лівій колонці:

6. Фінансові ресурси для забезпечення поточної діяльності 7. Фінансові ресурси для забезпечення відтворення основних засобів 8. Фінансові ресурси для оплати та стимулювання праці 9. Фінансові ресурси для компенсації збитків А) фонд оплати праці; Б) кредиторська заборгованість; В) нерозподілений прибуток; Г) власні оборотні кошти; Д) фінансові резерви; Е) фонд матеріального стимулювання; Ж) амортизаційний фонд; З) планові стійкі пасиви; І) короткостроковий кредит; К) довгостроковий кредит; Л) фонд соціального розвитку.

 

10. Фінансовий механізм включає :

А) фінансові методи;

Б) фінансові важелі;

В) правове забезпечення;

Г) нормативне забезпечення;

Д) інформаційне забезпечення.;

Е) всі відповіді вірні.

 


11. Фінансовий механізм підприємства – це:

А) форма впливу фінансових методів через елементи зовнішнього та внутрішнього регулювання;

Б) система управління фінансами підприємства, яка включає організацію взаємодії фінансових методів, важелів, правового та нормативно-інформаційного забезпечення;

В) спосіб впливу фінансових відносин на процес формування та використання грошових фондів;

Г) система управління фінансовими відносинами.

 

12. До власних джерел формування фінансових ресурсів відносяться:

А) прибуток;

Б) амортизація;

В) лізинг;

Г) облігаційні займи;

Д) стійкі пасиви;

Е) статутний капітал.

 

13. До позикових джерел формування фінансових ресурсів відносяться:

А) кредити банків;

Б) кредиторська заборгованість;

В) лізинг;

Г) стійкі пасиви.

Д) статутний капітал.

 

14. Підприємство покриває втрати і збитки за рахунок:

А) фінансових резервів;

Б) кредитів банку;

В) системи страхування;

Г) власного прибутку.

 

Підберіть до кожного терміну лівої колонки визначення із правої колонки:

15. Поточний рахунок 16. Бюджетний рахунок 17. Кредитний рахунок 18. Депозитний рахунок А) відкривається підприємствам, яким виділяються кошти за рахунок державного або місцевого бюджетів для цільового їх використання; Б) відкривається для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій; В) відкривається на визначений строк під певний відсоток для розміщення тимчасово вільних коштів підприємства; Г) відкривається в будь-якій установі банку, яка має право видавати кредити.

 

Знайдіть у правій колонці правильне визначення таких термінів:

19. Акредитив 20. Вексель 21. Розрахунковий чек 22. Факторинг 23. Кліринг   А) переуступка неоплачених платіжних вимог за відвантажені товари та права на отримання платежу по ним; Б) цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання боржника сплатити у певний термін зазначену суму грошей його власнику; В) залік взаємної заборгованості, яка виникла між суб’єктами, що розраховуються та мають рахунки у банку; Г) розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за відвантажений товар за рахунок спеціально задепонованих коштів; Д) документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно здійснення платежу.

24. Вексельне доручення, згідно з яким комерційний банк бере на себе відповідальність за оплату векселя перед векселедержателем і яке оформляється гарантійним написом банку на векселі,це:

А) аваль;

Б) кредит під облік векселів;

В) акцепт;

Г) гарантія;

Д) усі відповіді правильні.

 

25. Платіжне доручення – це:

А) документ, що містить доручення чекодавця банку переказати з його рахунка певну суму пред'явнику;

Б) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від борж­ника сплати відповідної суми;

В) письмове доручення платника банку про списання з його рахунка певної суми на рахунок одержувача;

Г) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника;

Д) немає правильної відповіді.

 

26. Розрахунковий чек – це:

А) доручення банка покупцябанкові постачальника оплатити рахунки постачальника;

Б) форма розрахунку, за якої банк-емітент за дорученням свого клієнта повинен здійснити платіж;

В) письмове дорученнявласника рахунка банкові-емітенту сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму;

Г) розрахунковий документ,в якому вказано конкретне місце платежу.

 

27. Банк відмовляє підприємству у відкритті поточний рахунок, якщо:

А) підприємство не має печатки;

Б) підприємство порушує графік здачі фінансової звітності;

В) підприємство не зареєструвало статут;

Г) підприємство має сумнівну репутацію;

Д) усі відповіді правильні.

 

28. Чистий дохід від реалізації – це:

А) показник, який визначається відрахуванням із доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) непрямих податків, зборів, знижок;

Б) грошовий вираз вартості новоствореного продукту;

В) сума чистого прибутку, реінвестована в підприємство;

Г) прибуток, який розподілено та виплачено у вигляді дивідендів.

 

29. Назвати фактори, які впливають на вартість грошей:

А) інфляція;

Б) ризик;

В) схильність до ліквідності;

Г) невикористані можливості в отриманні доходу;

Д) всі відповіді вірні.


Використовуючи дані правої колонки розрахуйте показники плану виробництва і реалізації продукції, наведені в лівій колонці

30. Обсяг виробництва продукції в натуральному виразі. 31. Обсяг товарної продукції. 32. Обсяг реалізованої продукції Nbі – обсяг виробництва в натуральному виразі; Nпосі – обсяг поставок продукції; Nспі – залишок виробів на складі на початок планового періоду; Nскі – залишок виробів на складі на кінець планового періоду; ТП – обсяг товарної продукції в вартісному виразі; Ці – ціна і-того виробу; п – номенклатура продукції; РП – обсяг реалізованої продукції; Зп – залишок готової продукції на початок планового періоду; Зк – залишок готової продукції на кінець планового періоду.

 

 

Використовуючи інформацію з правої колонки, наведіть групування витрат в лівій колонці:

33. Групування витрат по економічних елементах 34. Групування витрат по статтях калькуляції А) витрати на утримання і експлуатацію обладнання; Б) загальновиробничі витрати; В) амортизація основних засобів; Г) витрати на оплату праці; Д) матеріальні витрати; Е) відрахування на соціальні заходи; Ж) інші витрати.

 

35. До методів ціноутворення відносяться:

А) витратний;

Б) циклічний;

В) на основі відпускної ціни;

Г) на основі попиту;

Д) усі відповіді правильні.

 

36. Сутність методу ціноутворення на основі відчутної цінності товару полягає в тому, що...

А) ціна встановлюється, як функція цін на аналогічну продукцію конкурентів;

Б) ціна встановлюється в залежності від обсягів продажу продукції;

В) ціна формується з урахуванням відсотка на вкладений капітал;

Г) ціна формується в результаті оцінювання переваг, які матиме споживач;

Д) усі відповіді правильні.

 

37. Складовими відпускної ціни продукції підприємства є:

А) собівартість продукції;

Б) штрафи, пені, неустойки;

В) акцизний податок;

Г) прибуток;

Д) податок на додану вартість.

 


38. Чистий прибуток – це:

А) сума прибутку підприємства після сплати податку на прибуток;

Б) сума прибутку, реінвестована в підприємство;

В) прибуток, який розподілено та виплачено у вигляді дивідендів;

Г) прибуток, спрямований на покриття витрат, які включаються у собівартість продукції.

 

39. Чистий прибуток підприємства використовується на:

А) виплату матеріального заохочення працівникам підприємства;

Б) виплату основної заробітної плати;

В) поповнення резервного фонду;

Г) формування фонду розвитку;

Д) сплата дивідендів.

 

40. Формування прибутку підприємства відображається у таких формах фінансової звітності:

А) баланс;

Б) звіт про рух грошових коштів;

В) звіт про фінансові результати;

Г) звіт про власний капітал.

 

Використовуючи дані правої колонки розрахуйте показники рентабельності, наведені в лівій колонці

41. Рентабельність активів 42. Рентабельність продукції 43. Рентабельність продаж П – сума прибутку; РП – обсяг реалізованої продукції; С – собівартість продукції; А – середньорічна вартість активів.

 

44. Рентабельність виробничих засобів визначається:

А) відношенням балансового прибутку до обсягу реалізованої продукції;

Б) відношенням прибутку від реалізації до обсягу інвестицій;

В) відношенням балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

Г) відношенням прибутку до середньої вартості основних засобів і оборотних коштів.

 

Доберіть до назви податку з лівої колонки його визначення з правої колонки:

45. Акцизний збір 46. Податок на додану вартість 47. Податок на прибуток 48. Податок на доходи фізичних осіб А) непрямий податок, який нараховується на кожній стадії виробництва і розподілу; Б) податок, об’єктом нарахування якого є різниця між сумою доходів та собівартістю, іншими витратами; В) податок на сукупний доход громадян, отриманий з різних джерел; Г) податок на монопольні та високорентабельні товари.

 

49. До власних і прирівняних до них джерел формування оборотних коштів належать:

А) кредиторська заборгованість;

Б) сталі пасиви;

В) випуск цінних паперів;

Г) чистий прибуток;

Д) банківський кредит.

 


50. До фондів обігу відносять:

А) грошові кошти в касі підприємства;

Б) готова продукція на складі;

В) матеріальні запаси;

Г) грошові кошти на рахунках;

Д) дебіторська заборгованість.

 

51. До оборотних коштів у виробництві відносяться:

А) готова продукція;

Б) незавершене виробництво;

В) витратами майбутніх періодів;

Г) матеріальні запаси;

Д) дебіторська заборгованість.

 

Використовуючи умовні позначення, наведені у правій колонці, наведіть формули визначення нормативу оборотних коштів з лівої колонки:

52. Норматив оборотних коштів у запасах сировини (Нс) 53. Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів (Нвмп) 54. Норматив оборотних коштів у запасах готової продукції (Нгп)   Тс – середньодобовий випуск готової продукції по собівартості; Nз – норма запасу сировини в днях; Nгп – норма запасу готової продукції на складі в днях; В2 – витрати майбутніх періодів, що будуть списані на собівартість у плановому році; В1 – витрати майбутніх періодів, які передбачається здійснити у плановому році; Мс – середньодобове використання сировини; Во – витрати майбутніх періодів на початок року.

 

 

55. Амортизація необоротних активів підприємства – це:

А) процес поступового перенесення балансової вартості основних засобів і нематеріальних активів на вартість готової продукції;

Б) поступове зниження вартості основних засобів і нематеріальних активів внаслідок їх використання і зносу;

В) вартість зносу основних засобів і нематеріальних активів, яка дорівнює сумі витрат на відновлення необоротних активів підприємства.

 

56. Дати найбільш повне визначення сутності банківського кредиту:

А) грошові кошти, передані банком позичальнику для цільового використання;

Б) економічні відносини між банком та позичальником з приводу надання коштів на умовах терміновості, платності, строковості, забезпе­ченості та цільового використання;

В) власні кошти банку передані позичальнику;

Г) економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу надання коштів банком підприємству під заставу.

 

57. Бланковий кредитце кредит, виданий:

А) під заставу цінних паперів;

Б) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки;

В) надійним позичальникам без надання забезпечення;

Г) тільки в національній валюті України;

Д) тільки під заставу нерухомості.

 


58. Іпотечний кредитце кредит, виданий під заставу...

А) земельних ділянок;

Б) квартир;

В) виробничих будівель;

Г) транспортних засобів;

Д) усі відповіді правильні.

 

59. Предметом застави можуть бути:

А) майно, яке відповідно до законодавства України відчужується заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення;

Б) майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави;

В) об’єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами;

Г) майнові комплекси державних підприємств і їхніх структурних підрозділів, що перебувають у процесі корпоратизації;

Д) усі відповіді правильні

 

60. Процентні ставки за кредитами підприємствам можуть бути:

А) фіксованими;

Б) плаваючими;

В) обліковими;

Г) усі відповіді правильні.

 

61. Фінансове планування – це…

А) процес фінансового аналізу показників підприємства;

Б) сукупність методів та заходів із прогнозування діяльності підприємства;

В) процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямами їх цільового використання згідно з виробничими показниками підприємства у плановому періоді;

Г) процес управління фінансово-господарською діяльністю підприємства в короткостроковому періоді;

Д) усі відповіді правильні.

 

62. Розрахунково-аналітичний метод плануван­ня фінансових показників полягає у:

А) обґрунтуванні оптимального варіанту планових показників;

Б) розрахунку показників на підставі аналізу фактичних даних базового періоду з урахуванням їх змін у плановому періоді;

В) розрахунку показників на основі певних фінансових норм і техніко-економічних нормативів;

Г) балансуванні доходів і витрат фінансового плану з зазначенням джерел покриття кожної статті витрат;

Д) усі відповіді правильні.

 

63. Оперативне фінансове планування полягає у:

А) складанні платіжного календаря, касового плану та здійсненні розрахунку потреб у короткостроковому залученні коштів чи їх ефективному розміщенні;

Б) розробленні фінансової стратегії та фінансової політики за окремими напрямами фінансової діяльності;

В) розробленні техніко-економічних показників поточного плану підприємства;

Г) усі відповіді правильні.

 


Дайте визначення методам розробки фінансових планів підприємства у лівій колонці, використовуючи інформацію правої колонки:

Методи Визначення
64. Нормативний 65. Розрахунково-аналітичний 66. Балансовий 67. Економіко-математичне моделювання   А) планові показники розраховуються на підставі аналізу фактичних фінансових показників, які беруться за базу, та індексів їх зміни у плановому періоді; Б) потреба у фінансових ресурсах та джерелах їх формування визначаються на основі встановлених норм і нормативів; В) встановлення взаємозв'язків між фінансовими показниками та факторами, які їх визначають за допомогою математичних засобів; Г) взаємоузгодження доходів і витрат підприємства протягом планового періоду.

 

Використовуючи інформацію правої колонки, підберіть характеристику видів фінансових планів з лівої колонки:

Види фінансових планів Характеристика
68. Баланс доходів і витрат 69. План грошових потоків 70. План фінансових результатів 71. Плановий баланс А) відображає очікувані фінансові результати від здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства; Б) узгоджує види витрат із джерелами їх фінансування; В) характеризує спрямування фінансових ресурсів на формування активів підприємства; Г) відображає грошовий оборот підприємства, фіксує всі види грошових платежів та надходжень з розбивкою по кварталах, місяцях, декадах.

 

72. До основних характеристик бюджетування можна віднести:

А) короткостроковість (до одного року);

Б) високий рівень конкретизації;

В) внутрішню спрямованість;

Г) тісну інтеграцію з контролем та аналізом відхилень;

Д) усі відповіді вірні.

 

Використовуючи інформацію правої колонки, підберіть склад певних видів бюджетів підприємства з лівої колонки:

73. Зведений бюджет 74. Функціональний бюджет 75. Операційний бюджет   А) бюджет маркетингових досліджень; Б) бюджет оплати праці; В) бюджет амортизації; Г) система операційних і функціональних бюджетів; Д) бюджет витрат енергії та палива; Е) бюджет продаж; Ж) бюджет основної діяльності.

 

76. До принципів бюджетування відносяться:

А) повнота;

Б) реальність;

В) інтегрованість;

Г) гнучкість;

Д) усі відповіді вірні.

 


Дайте визначення поняттям з лівої колонки, користуючись інформацією з правої колонки:

77. Ліквідність 78. Платоспроможність 79. Фінансова стійкість А) здатність своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов`язання з кредитних та інших операцій грошового характеру; Б) швидкість перетворення активів у грошові кошти для оплати своїх зобов`язань; В) стан, структура та рівень використання фінансових ресурсів, який забезпечує ефективність функціонування підприємств.

 

Використовуючи інформацію в правій колонці, наведіть методику розрахунку показників платоспроможності підприємства в лівій колонці:

80. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ка.л.) 81. Коефіцієнт критичної оцінки (Кк.о.) 82. Коефіцієнт покриття (Кп) 83. Коефіцієнт чистої виручки (Кчв) 84. Чистий оборотний капітал (ЧОК) ГК – грошові кошти; ПФІ – поточні фінансові інвестиції; ДЗ – дебіторська заборгованість; ТМЦ – товарно-матеріальні цінності; ПЗ – поточні зобов’язання; ІОА – інші оборотні активи; А – амортизаційні відрахування; ЧП – чистий прибуток; ЧВ – чиста виручка; ОА – оборотні активи.

 

Знайдіть у правій колонці правильні визначення таких термінів:

85. Фінансова криза 86. Банкрутство А) фаза розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фінансові відносини; Б) визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

 

87. Санація підприємства – це:

А) економіко-організаційні заходи, спрямовані на оздоровлення фінансового стану підприємства;

Б) комплекс заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи;

В) заходи по забезпеченню прибутковості і конкурентноздатності підприємства;

Г) всі відповіді вірні.

 

Знайдіть у правій колонці правильне визначення таких термінів:

88. Приховане банкрутство 89. Умисне банкрутство 90. Фіктивне банкрутство   А) свідоме доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності, яка виникає внаслідок того, що власник або посадова особа підприємства з корисливих міркувань вдається до протиправних дій, завдаючи істотної шкоди державним інтересам чи законним правам кредиторів; Б) ситуація, коли підприємство фактично не має ознак банкрут­ства, однак подає інформацію, яка свідчить про його фінансову неспро­можність; В) навмисне приховування факту стійкої фінансової неспроможності через подання недостовірних даних.

 

©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.