Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні рекомендації до підготовки та написання індивідуальної роботи 

Компонентом практичного заняття з навчальної дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» є підготовка індивідуальної роботи з найбільш актуальних та складних тем дисципліни.

Індивідуальна робота не є дослівним переказом тексту підручника або навчального посібника, а являє собою одну з форм наукового дослідження на певну тему, творчо перероблену на основі ознайомлення зі станом сучасних наукових досліджень (науково-проблемний реферат) або виклад основних положень певних видань чи їх частин (оглядово-інформаційний реферат).

Індивідуальна робота має бути виконано самостійно. Мета написання індивідуальної роботи в набутті студентом знань дисципліни, уміння і навичок працювати з науковою літературою і нормативно-правовими актами, самостійно аналізувати і узагальнювати матеріал, робити і формулювати власні висновки та пропозиції.

За допомогою індивідуальної роботи студент глибше вивчає найбільш складні проблеми навчальної дисципліни, вчиться правильно оформлювати роботу та докладати результати своєї праці.

Підготовка індивідуальної роботи включає в себе такі етапи:

1. вибір теми;

2. підбір і вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових актів;

3. складання плану;

4. викладення змісту теми;

5. оформлення;

6. усний виклад.

Студент самостійно обирає тему індивідуальної роботи з запропонованого переліку. Допускається закріплення декількох студентів за однією і тією ж темою індивідуальної роботи. У такому разі на практичних заняттях один з них доповідає, а інші виступають з доповненнями та уточненнями. Студент може в обсязі навчальної програми дисципліни сам запропонувати тему індивідуальної роботи, узгодивши її з викладачем.

При виборі теми студенту слід керуватися своїми інтересами до певної проблеми, можливостями підбору літератури та інше.

Роботу над індивідуальної роботи потрібно починати з вивчення щодо обраної теми відповідного розділу підручника, навчального посібника, конспектів лекцій. Після того як загальне уявлення про обрану тему склалося, студенту слід надати серйозної уваги підбору і вивченню нормативно-правових актів та літератури, орієнтовний список якої наведено в таблиці 5. Однак запропонований перелік джерел не повинен зв'язувати ініціативу студента. Він може та мусить використати інші роботи, самостійно підібрані внаслідок вивчення бібліографії за обраною проблематикою.

Вивчаючи ту чи іншу наукову працю, студент повинен сприймати її крізь призму тих основних проблем, що їх вирішував автор. Без усвідомлення проблеми неможливо виділити головне й істотне, важко відокремити тезу від аргументів і практично неможливо перебороти формальне відношення до змісту досліджуваної праці.

Після ознайомлення з літературою та нормативно-правовими актами студент складає план індивідуальної роботи, у якому конкретизуються питання обраної теми та який включає в себе:

– вступ;

– основну частину (виклад змісту теми);

– висновки;

– список використаної літератури.

Вступ є обов'язковою частиною індивідуальної роботи, у якому стисло обґрунтовується актуальність, наукова і практична значущість обраної теми, формулюються цілі дослідження.

Основна частина індивідуальної роботи складається з розділів та підрозділів, у яких мають бути послідовно розглянуті всі питання теми. При цьому слід мати на увазі, що кількість розділів та підрозділів не регламентується, але недоцільно їх робити невеликими за обсягом. Якщо матеріал важко розбити на декілька частин через його тісну змістовну і логічну послідовність, розділ можна не розбивати на підрозділи.

При визначенні назв розділів і підрозділів слід знати, що назва розділу не може повторювати назву теми роботи, а назва підрозділу повторювати назву розділу.

Заключна частина індивідуальної роботи має містити висновки, у яких формулюються результати дослідження, оцінки проаналізованого матеріалу, пропозиції чи рекомендації з досліджуваної проблематики.

Вступ і висновки індивідуальної роботи разом не повинні перевищувати одну чверть його обсягу.
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.