Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Мета та завдання навчальної дисципліни. МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Кафедра журналістики

 

Довідково-енциклопедичні, навчально-наукові та рекламні видання

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КИЇВ – 2015


Довідково-енциклопедичні, навчально-наукові та рекламні видання: робоча програма навчальної дисципліни. – К.: КНУКіМ, 2015. – 27 с.

Розробник (ки):

А. Д. Онкович, канд. пед. наук, доцент

Н. С. Романюк, викладач

 

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Довідково-енциклопедичні, навчально-наукові та рекламні видання» та основні теми для вивчення. Подано плани семінарських, практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання рефератів, завдання для модульного контролю та запитання для підсумкового контролю. Наведено перелік літературних джерел.

 

Рецензенти:

 

В.І. Кузьменко, д-р філол. наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка, професор кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій)

Н.В. Дмитренко, канд. філол. наук, доцент (Київський національний університет культури і мистецтв, доцент кафедри української мови та літератури)

 

Схвалено рішенням кафедри журналістики Київського національного університету культури і мистецтв

Протокол №___ від «__»_______________2015 р.

 

Рекомендовано до друку рішенням Головної вченої ради Київського національного університету культури і мистецтв

Протокол №___ від «__»____________2015 р.


ЗМІСТ

  Вступ  
1. Структура навчальної дисципліни  
2. Програма навчальної дисципліни  
3. Теми і плани практичних занять  
4. Теми і завдання для самостійної роботи  
5. Питання та завдання до іспиту  
6. Критерії оцінювання знань студента  
7. Рекомендована література  
     
     
     

ВСТУП

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань 0303. Журналістика та інформація       Нормативна (за вибором)
Загальна кількість годин – 180   6.030303 «Видавнича справа та редагування» Рік підготовки
4-й
Семестр
8-й
Тижневих годин для денної форми навчання:   аудиторних – 78   самостійної роботи студента – 102     Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Лекції
год. год
Практичні
78 год. год
Семінарські
год. год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
102 год. год
Індивідуальні заняття
год. год.
Види контролю: залік, іспит
           

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Довідково-енциклопедичні, навчально-наукові та рекламні видання» є забезпечення студентам отримання необхідних теоретичних знань з галузевого редагування, а також сформувати практичні навички редакторської роботи з енциклопедичної, довідкової та рекламної літератури.

Основними завданнями вивчення дисципліни навчальної дисципліни“ Довідково-енциклопедичні, навчально-наукові та рекламні видання” формулюються в конкретиці двох його основних блоків, чотирьох модулів: теоретичного та трьох практичних

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- спеціальну термінологію;

- специфічні риси цих видань та їх прагматику;

- суть і механізми редагування енциклопедичних, довідкових та рекламних видань;

- знати структуру різних видів довідкових видань;

- володіти формальною логікою для того, щоб виявляти патології текстів цих видань;

- знати суть і механізми загального редагування текстів.

вміти:

- професійно правити тексти енциклопедичної та довідкової, навчальної та наукової літератури,

- проводити їх реданаліз та складати редвисновок, зокрема:

- вміти редагувати словникові та довідникові статті;

- володіти технікою правки, виявляти та усувати помилки, робити реданаліз та редвисновок енциклопедичних і довідкових текстів;

- розуміти особливості рекламних видань та вміти успішно правити рекламні тексти.

Предметомвивчення навчальної дисципліни є редакторська праця, спрямована на аналіз інформаційного наповнення і підготовку фактичного матеріалу до друку.

Міждисциплінарні зв’язки:дисципліна «Довідково-енциклопедичні, навчально-наукові та рекламні видання» є частиною комплексної дисципліни “Редакторський фах”, яка викладається студентам спеціальності 6.030301 – “Видавнича справа та редагування” І базується на таких дисциплінах, як «Основи редагування», «Основи видавничої справи», «Коректура», «Видавничі стандарти». Входить до циклу професійної та практичної підготовки

Міждисциплінарні зв’язки:

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:

Модуль 1. Типологічні особливості та історія становлення довідково-енциклопедичної літератури

Модуль 2. Сутність роботи редактора над енциклопедіями та словниками

Модуль 3. Сутність роботи редактора над довідковими виданнями

Модуль 4 Сутність роботи редактора над довідковими виданнями

 

Оцінювання знань студентів формується за результатами роботи на практичних заняттях (виконання практичних завдань, активність на практичних та семінарських заняттях, написання модульних контрольних робіт та проміжних тестів), виконання індивідуального завдання (підготовка реферату, доповіді, висвітлення теми із частини самостійного опрацювання) та відповіді на заліку.

 
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.