Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Метод розрахунку періоду окупності інвестицій. Методи оцінювання інвестиційДля оцінювання та реалізації будь-якого інвестиційного проекту необхідно вибрати модель, на підставі якої прийматимуться рішення про вкладення коштів. Розглянемо деякі основні моделі.

Модель оцінювання терміну окупності. Це — найпростіший і часто використовуваний метод. Він дає змогу розрахувати період, протягом якого проект окупиться. Якщо цей термін задовольнятиме інвестора, то проект може бути ухваленим. Сутність методу полягає у складанні грошового потоку проекту за роками та визначенні періоду окупності — часу, протягом якого сума грошей, затрачена на проект, буде відшкодована. Розглянемо проект з таким грошовим потоком:

Рік Грошовий потік, грн
0-й - 4000 (витрати)
1-й + 1000
2-й + 1000
3-й + 1000
4-й + 1000 (термін окупності)
5-й + 1000

Отже, проект має чотирирічний термін окупності.

Моделі оцінюваннядохідності використаного капіталу.

Цей метод полягає у визначенні відношення доходу, одержаного від реалізації проекту, до витрат, що мають бути здійснені. Дохід обчислюється після відрахувань податкових та на амортизацію. До витрат належать початкова вартість проекту і робочий капітал (наприклад, сировина, витрати на склад готової продукції та ін.).

У зарубіжній літературі зустрічається багато назв цього методу. Часто використовується абревіатура ROCE (return on capital employed). Існують два способи вираження ROCE. Перший — це визначення відношення середньорічного доходу, одержаного за весь період здійснення проекту, до середньої вартості вкладеного капіталу. Другий — визначення відношення середньорічного доходу до вартості вкладеного капіталу. Нижче подано приклад, де використані обидва підходи.

Приклад. Нехай компанія А має намір вкласти кошти в інвестиційний проект з початковими витратами капіталу 10 000 грн і робочим капіталом 3000 грн. Проект здійснюватиметься чотири роки, його залишкова вартість дорівнюватиме 2000 грн. Грошовий потік подано нижче.

 

Рік Грошовий потік, грн
1-й + 4000
2-й + 6000
3-й + 3500
4-й + 15000

За умови, що компанія застосовує метод рівномірного списання основного капіталу, дохід може обчислюватися як грошовий потік мінус амортизація. Щорічні відрахування на амортизацію становлять:

(10000-2000)/4 = 2000.

Щорічний потік доходу буде таким:

 

 

Рік Грошовий потік мінус амортизація Дохід
1-й 4000-2000
2-й 6000-2000
3-й 3500-2000
4-й 1500-2000 -500
  Разом

Середній щорічний дохід: 7000 / 4 = 1750.

Початковий вкладений капітал становить 13000 грн (початкова вартість плюс робочий капітал). Середня вартість вкладеного капіталу обчислюється: (початковий капітал – залишкова вартість) / 2 + залишкова вартість + робочий капітал. Тобто:

(10000 - 2000) / 2 + 2000 + 3000 = 9000 грн

Отже, дохідність на вкладений капітал становить 1750/13000 = 0,135, або 13,5%, а дохідність на середню вартість вкладеного капіталу — 1750 / 9000 = 0,194, або 19,4%.

Модель оцінювання інвестиційних проектів на основі сучасної вартості потоку платежів(модель NPV). Платежі інвестиційного проекту, як правило, визначаються через певні рівні проміжки часу, наприклад, щотижня, щомісячно або щорічно. Платежі можуть бути позитивними (якщо є прибуток), негативними (якщо кошти, вкладені в проект, не перекриваються доходами) або нульовими.

Теперішня вартість потоку платежів визначається додаванням усіх теперішніх вартостей платежів протягом періоду, що розглядається. Якщо А — певний платіж, що очікується через п років, то його теперішня вартість (PV — Present Value) дорівнює АІ{\ + г)п, де г — норма прибутку, а 1/(1 + г)" — так званий коефіцієнт дисконтування. Далі ми розглянемо поняття норми прибутку. Поки що вважатимемо, що це — дохідність безризикованого активу, наприклад державних облігацій.

Якщо розглядається проміжок часу п років і певний інвестиційний проект, то теперішня вартість його потоку платежів (NPV —Net Present Value) дорівнює:

 

 

Для прийняття рішення про вкладення коштів у проект керуються таким правилом:

якщо MPV> 0, проект може виконуватися; якщо MPV< 0, від проекту відмовляються.

Приклад. Нехай безризикована дохідність державних облігацій становить 7 %. Матимемо:

 

Рік Грошовий потік платежів (А), грн Коефіцієнт дисконтування PV
0-й -1000 (1 + 0,07)° -1000
1-й + 100 (1 + 0,07)-1 + 93,46
2-й + 200 (1 + 0.07)-2 + 174,69
3-й + 200 (1 + 0,07)-3 + 163,26
4-й + 550 (1 + 0.07)-4 + 419,59

NPV= - 149,00

 

Оскільки NPV негативний, від цього проекту необхідно відмовитися. Водночас помітно, що за моделлю оцінювання терміну окупності на четвертому році вже маємо стандартну окупність.

Модель оцінювання інвестиційних проектів на основі внутрішньої норми дохідності.У моделі NPV проект має позитивний NPV тому разі, коли дохід від проекту, виражений у відсотках, буде вищим коефіцієнта дисконтування, NPV негативний, коли дохід нижчий коефіцієнта дисконтування, NPV дорівнює нулю, коли дохід дорівнюватиме коефіцієнтові.

Внутрішня норма дохідності (IRR — Internal rate of return) визначається як коефіцієнт дисконтування, за якого NPV проекту дорівнює нулю. У простих випадках IRR визначається арифметично:

 

Рік Грошовий потік, грн
0-й -500
1-й + 510

IRR дорівнює г у рівнянні:

Отже, коли бпотоки платежів даного проекту дисконтувалися під 2%, вони малиб нульовий NPV:

 

Рік Платежі Коефіцієнт дисконтування PV
0-й -500 (1 + 0,02)° -500
1-й + 510 (1 + 0,02)' + 500
    NPV =

Для знаходження IRR проектів зі ще більшими періодами потоків платежів необхідно розв'язувати значно складніші рівняння. Існує багато комп'ютерних програм, які розв'язують цю задачу з точністю, яка цілком задовільна для прийняття відповідного рішення.

Для оцінювання інвестиційних проектів за допомогою моделі IRR слід вибиратипроекти з найвищим IRR і відмовлятися від проектів з IRR меншим, ніж ринкова норма прибутку для безризикованихактивів.

Очікувана сучасна вартість потоку платежів.В описаних вище моделях передбачалося, що нам відомі точні потоки платежів тих чи інших проектів. Однак насправді їх можна визначити лише з певною ймовірністю. Це пов'язано з безліччю факторів, що впливають на здійснення інвестиційних проектів (наприклад, фактор циклу ділової активності). Одним з найпростіших методів оцінювання проектів є метод визначення очікуваної теперішньої вартості потоку платежів або ENPV, що дорівнює середньому значенню теперішніх вартостей потоків платежів проекту, визначених на підставі оцінювання їх імовірності.

Приклад. Нехай якась компанія розглядає можливість купівлі обладнання для виробництва пластмаси. Це обладнання коштує 10 000 грн й очікується, що термін його використання становить три роки. Оцінювання щорічного доходу не можна здійснити точно, тому що дохід залежить від стану відповідної галузі. Передбачається, що галузь може мати ажіотажне піднесення (І), нормальний стан (II) та стан спаду (III). Компанія має таку статистику:

 

Стан галузі Рік
   
І -10 000 + 5000 + 7000 + 9800
П -10 000 + 5000 + 6000 + 7000
III -10 000 + 3000 + 3000 + 2500

Для оцінювання проектів компанія використовує коефіцієнт дисконтування 10 %. За ним MPV проектів становить:

 

Стан NPV
І + 7690
+ 4770
III -2910

За оцінками певної незалежної організації, що прогнозує розвиток будівельної індустрії, ймовірності розглядуваних трьох станів цієї галузі такі:

Стан Імовірність
І 0,2
II 0,6
III 0,2

Очікуване значення NPV цього проекту обчислюється так:

 

Стан Імовірність NPV Можливий NPV
І 0,2 X + 7690 = + 1538
II 0,6 X + 4770 = + 2962
III 0,2 X -2910 = -582
  + 3918 ENPV

Оскільки проект має позитивний очікуваний NPV (ENPV), він може бути прийнятним для інвестора.

Аналіз чутливості.Аналіз реального інвестиційного проекту базується на врахуванні багатьох оцінок (початкових витрат, необхідних для виконання проекту, тривалості його здійснення, щорічних потоків платежів, залишкової вартості, а також коефіцієнта дисконтування для обчислення теперішньої вартості потоку платежів). Оцінювання може бути зроблено для всіх цих факторів, потім проект аналізується за допомогою ENPV.

Для запобігання фінансових втрат необхідно знати, наскільки пропоноване рішення про вкладення коштів чутливе до помилок оцінювання факторів. Іншими словами, необхідно з'ясувати можливу граничну помилку оцінювання.

Рішення про вкладення або не вкладення коштів у певний проект приймається залежно від того, вище чи нижче від нуля перебуває значення NPV цього проекту.

Отже, нуль є точкою повороту (рішення в ній змінюється на протилежне).

Аналіз чутливості — це метод визначення того, на яку величину має змінитися оцінюваний фактор проекту (за умови, що решта факторів не змінюються), щоб позитивний NPV зменшився до нуля. Отже, якщо оцінюваний фактор зміниться на більшу величину, ніж було одержано в результаті аналізу чутливості, то початкове оцінювання проекту як прийнятного виявиться помилковим.

Початкові витрати — 1000 грн.

Термін виконання — 3 роки.

Щорічний дохід — 2000 грн.

Щорічні витрати —1500 грн.

Коефіцієнт дисконтування — 10%.

На підставі цих оцінок визначимо NPV проекту:

 

 

Параметри Рік
0-й 1-й 2-й 3-й
Початкові витрати, грн -1000      
Дохід, грн   + 2000 + 2000 + 2000
Щорічні витрати, грн -1000 -1500 -1500 -1500 .
MPV, грн -1000 + 500 + 500 + 500

 
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.