Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Правова охорона знака в Україні 

В Україні правова охорона товарних знаків здійснюється Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 р. в редакціі від 21 грудня 2000 р.

Закон про товарні знаки має за головну мету забезпечення індивідуалізації товарів і послуг певними позначеннями. В умовах ринкової економіки така індивідуалізація вкрай необхідна, оскільки вона дає змогу товари одного виробника чи послуги однієї організації відрізняти від однорідних товарів і послуг інших виробників чи осіб, що надають послуги. Саме цим він відрізняється від законодавства про фірмове наймену­вання (фірму), метою якого є забезпечення індивідуалізації виробників, а не товарів чи послуг.

Закон про товарні знаки за своїм змістом відповідає основним вимогам Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Його призначення полягає не лише в нормативному забезпеченні розрізнення товарів і послуг; він охоплює значно ширшу сферу. Позначення певних товарів чи послуг товарним знаком накладає на їх володільця серйозні зобов'язання, дисциплінує виробника чи особу, що надає послуги. Жоден підприємець, який зареєстрував знак на своє ім'я, не стане ризикувати своєю діловою репутацією, виробляти товар чи надавати послуги нижчої якості в порівнянні з товарами і послугами своїх конкурентів, бо інакше йому доведеться полишити свою підприємницьку діяльність в умовах ринку. Споживач дуже швидко розбереться у якості товарів або пос­луг, зробить відповідні висновки щодо тих, хто їх виробляє чи надає. Тому запровадження знаків для товарів і послуг — це шлях підвищення якості продукції в найширшому розумінні цього слова.

Під якістю товарів слід розуміти багатий спектр характеристик товару, позначеного знаком певного виробника. Це його технічний рівень, зовнішній вигляд, якість конструк­тивного вирішення і якість його виготовлення, мала мате­ріаломісткість, енергоекономічність та багато інших пара­метрів.

Отже, товарний знак — не просто позначення для вирізнення товару одного виробника серед однорідних товарів інших. Це — один із досить впливових правових засобів підви­щення ефективності і технічного рівня самого виробництва, бо без цього створити товар, який би відповідав сучасним вимо­гам, неможливо. Це — засіб оновлення виробництва, приве­дення його технології до сучасного рівня, засіб значного підви­щення якості продукції чи надання послуг. Завдяки товарно­му знаку досягається необхідний споживачеві асортимент товарів чи послуг, наповненість ринку.

Основна позитивна риса Закону про товарні знаки полягає в тому, що за ним товарний знак наділений функ­ціями, які він має виконувати, а саме — відрізняти товари одного виробника від подібних товарів чи послуг іншого виробника чи особи, що надає послуги.

Закон про товарні знаки не містить визначення підстав чи критеріїв, за якими те чи інше позначення можна визнати товарним знаком. Він наводить лише перелік позначень, які не можуть бути визнані знаками для товарів і послуг. Звідси напрошується висновок, що усі інші позначення, які не пере­лічені в Законі, можуть бути визнані знаками для товарів і послуг. Проте це не означає, що позначення, яке заявляється для реєстрації як знак для товарів і послуг, не повинно відповідати певним вимогам. Закон такі вимоги встановлює. Передусім: правова охорона надається знаку, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом.

Право власності на знак охороняється державою і засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво є офіційним охоронним документом, що видається від імені держави уповноваженим на це державним органом.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років. Кількість продовжень не обмежується. Свідоцтво України діє лише на території України.

Відповідно до Закону основні функції знаків для товарів і послуг це індивідуалізація виробленої продукції і наданих послуг, захист їх якості та інших достоїнств від зазіхань, забезпечення стійкості попиту, захист інтересів сумлінних виробників і споживачів, реклама виробів та послуг, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних това­рів і послуг в умовах ринкової економіки.

Закон докладно визначає, які позначення не можуть бути визнані знаками для товарів і послуг. Перелік позначень, на­ведених у Законі, що не можуть бути визнані як знаки для товарів і послуг, умовно можна поділити на чотири групи.

Першу групу складають символи, позначення, відзнаки, що мають уже офіційно визнане значення для держави чи суспільства. До цієї групи належать:

· державні герби, прапори, емблеми;

· офіційні назви держав;

· скорочені або повні найменування міжнародних і міжурядових організацій;

· офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

· нагороди та інші відзнаки.

За згодою компетентних органів або власників позначень вони можуть вноситися до знака як елементи, що не охороня­ються.

Другу групу позначень складають позначення, які не відпо­відають вимогам законодавства, тобто вони або:

· не мають розріз­няльної здатності:

· є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду:

· лише вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товару або надання послуги. Так, не визнаються, наприклад, знаками для товарів і послуг позначення у вигляді чаші, обвитої змією, оскільки це позначення є усталеним символом для фарма­цевтичних препаратів і взагалі для медицини.

Численні сло­весні позначення, такі як "Укрторгреклама", "Промінвест-банк", "Українська біржа нерухомості" та інші підпадають під зазначений виняток і можуть бути внесені до знака як еле­менти, що не охороняються, якщо вони не мають домінуючого розташування в зображенні знака.

· є загальновживаними символами і термінами;

· є оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживача щодо товару (послуги) або особи, яка виготовляє товар чи надає послуги.

Що означає „позначення не має розрізняльної здатності”?

Позначення не має розрізняльної здатності, якщо воно належить до:

· позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

До відома:Це найчисленніша і характерна група позначень, що не має розрізняльної здатності. Такі позначення не можуть бути використані як знак у зв'язку з тим, що споживачі можуть їх розглядати як прості посилання на сорт, тип, серію та інші технічні характеристики виробу.

Прості геометричні фігури (ромби, трикутники, кола, квадрати) взяті окремо поза комбі­нацією з іншими фігурами, літерами або словами втратили свою розрізняльну здатність у зв'язку з їх широким розповсюдженням.

· реалістичних зображень товарів, якщо знак заявляється на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

До відома: Прості реалістичні зображення товарів не можуть бути використані як знак тому, що вони позначають лише сам товар і не пов'язують його з виробником. Такі зображення можуть розміщувати на своєму товарі будь-які виробники, і такі позначення можуть вільно використовуватися. Реалістичні зображення товарів не можуть індивідуалізувати товар і його виробника у зв'язку з тим, що вони не мають особистих розрізняльних ознак і поз­бавлені оригінальності.

· тривимірних об'єктів, форма яких зумовлена виключно функціональним позначенням;

· загальновживаних скорочень;

· позначень, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші спільні характеристики.
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.