Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯПідсумковим контролем є залік, який проводиться за допомогою опитування.. До заліку допускаються студенти, які виконали та успішно захистили контрольну роботу, отримавши позитивну оцінку.

Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань – заліку. Завдання поточного модульного контролю оцінюється в діапазон від 0 до 40 балів включно за накопичувальним принципом, а завдання які виносяться на залік від 0 до 60 балів включно. Підсумкова оцінка студента складається з суми балів отриманих ним в ході ПМК та балів отриманих на заліку: сумарно від 0 до 100 балів включно. Набрані студентом бали 100-бальної шкали переводяться в національну та європейську шкали оцінок згідно з настановами Положення «Про оцінювання знань студентів ХНТУ у межах кредитно-модульної системи організації навчального процесу», затвердженого Вченою радою ХНТУ, протокол № 3 від 07.11.2006 р.

Контроль за опрацюванням теоретичних питань, що виносяться на самостійний розгляд, здійснюється шляхом включення цих питань (поряд з теоретичними питаннями, що розглядаються під час лекцій) до тестових завдань.

Якість виконання контрольної роботи перевіряється під час захисту. За виконання роботи максимум 20 балів, за її захист 20 балів.

Розподіл балів, що присвоюється студенту з дисципліни

Таблиця 4

Вид роботи Сума балів
1. Написання контрольної роботи
2. Захист контрольної роботи
3. Залік
РАЗОМ:

Питання до заліку

1.Поняття інтелектуальної власності. Виникнення, становлення та розвиток.

2. Зміст права інтелектуальної власності.

3. Основні інститути права інтелектуальної власності.

4. Система правової охорони інтелектуальної власності.

5. Поняття, предмет, задачі та джерела авторського права.

6. Об'єкти авторського права.

7. Види творів.

8. Автори і правонаступники як суб'єкти авторського права.

9. Упорядники та перекладачі як суб'єкти авторського права.

10.Співавторство.

11.Службові твори.

12.Особисті немайнові права авторів.

13.Майнові права авторів.

14.Вільне використання творів.

15.Використання творів через репродукування.
16. Строк дії авторського права.

17.Характеристика авторського договору.

18.Зміст авторського договору.

19.Відповідальність сторін за порушення авторського договору.

20.Припинення авторського договору.

21.Права виконавців, виробників фонограм, відеограм, організацій ефірного та
кабельного мовлення (суміжні права).

22.Строк дії та охорона суміжних прав.

23.Вільне використання об'єктів суміжних прав.

24.Способи захисту авторських і суміжних прав.

25.Поняття, значення та сфера застосування комп'ютерних розробок і
комп'ютерного права.

26.Об'єкти комп'ютерного права: поняття та види.

27.Суб'єкти комп'ютерного права: поняття, види та правовий статус.

28.Охорона комп'ютерних програм, баз даних та технологій інтегральних
мікросхем на національному та міжнародному рівнях.

29.Поняття патентного права.

30.Винахід як об'єкт патентного права. Критерії патентоспроможності.

31.Характеристика об'єктів винаходів.

32.Формула винаходу. її види та правове значення.

33.Корисна модель як об'єкт патентного права.

34.Промисловий зразок як об'єкт патентного права.

35.Суб'єкти права промислової власності.

36. Оформлення патентних прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

37.Поняття і види патенту. Строк дії патенту.

38.Характеристика основних особистих та майнових прав автора та
патентовласників. Способи захисту прав.

39.Правова охорона сортів рослин.

40.Право на селекційні досягнення.

41.Права авторів відкриття та їх захист.

42.Поняття, ознаки та джерела раціоналізаторської пропозиції.

44.Право на раціоналізаторську пропозицію. Захист прав на раціоналізаторську
пропозицію.

45.Значення та зміст науково-технічної інформації.

46.Умови надання науково-технічної інформаційної продукції.

47.Національна система науково-технічної інформації.

48.Державне управління в сфері науково-технічної інформації.

49.Відповідальність за порушення законодавства України про науково-технічну інформацію.

50.Особливості та ознаки службової та комерційної таємниці.

51. Права суб'єктів службової та комерційної таємниці. їх захист.

52. Поняття та зміст права на фірмове найменування. Захист права на фірмове
найменування.

53. Поняття, ознаки і види товарних знаків, знаків обслуговування та найменувань місць походження товару.

54.Позначення, які не визнаються товарними знаками, знаками обслуговування та найменуваннями місць походження товару.

55. Суб'єкти права на товарний знак, знак обслуговування та найменування місць походження товару.

56.Оформлення прав та використання товарного знаку, знаку обслуговування та найменування місць походження товару.

57. Захист прав на товарний знак, знак обслуговування та найменування місць
походження товару.

58. Законодавство України про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту
та виробленої ними продукції (робіт, послуг).

59.Поняття недобросовісної конкуренції та її правове регулювання в країнах світу.

60.Ліцензійний договір - поняття, правова природа, форма та вади.

61.Права та обов'язки сторін ліцензійного договору. Строк дії ліцензійного договору
та правові наслідки припинення його дії.

62.Договір на використання комп'ютерних програм та баз даних: поняття та сфера застосування.

63. Договори на створення і використання результатів науково-технічної діяльності: поняття, сфера застосування, правове регулювання та види.

64. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності.

65.Бернська конвенції про охорону літературних і художніх творів 1886 p.: історія прийняття, основні принципи та положення.

66.Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення 1961 p.: історія прийняття, основні принципи та положення
документа.

67. Історія прийняття та загальна характеристика положень Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р.

68. Всесвітня організація інтелектуальної власності: історія виникнення, функції та організаційна структура. Членство у Всесвітній організації інтелектуальної власності.
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.