Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Індивідуальні завдання. 3. Відповідальність роботодавців і працівників за порушення вимог законодавчих актівРобочою програмою курсу передбачено виконання індивідуальних завдань за наступною тематикою:

1. Стан охорони праці в Україні та зарубіжжі.

2. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці.

3. Відповідальність роботодавців і працівників за порушення вимог законодавчих актів про охорону праці.

4. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці та соціального захисту.

5. Соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань в Україні та інших країнах світу.

6. Умови праці та атестація робочих місць користувачів ВДТ.

7. Відображення питань охорони праці в колективних договорах та угодах між роботодавцями та працівниками.

8. Національні програми розвитку та фінансування охорони праці.

9. Профілактичні заходи щодо збереження здоров'я та підвищення працездатності користувачів ВДТ. Пільги та компенсації користувачам ПК.

10.Організація служб охорони праці та обов'язки посадових осіб і персоналу щодо охорони праці.

11.Вплив комп'ютерної, розмножувальної техніки, та засобів зв'язку на здоров’я користувачів.

12.Професійно-зумовлені захворювання у користувачів ВДТ.

13.Правове забезпечення заходів щодо охорони праці користувачів ПК.

14.Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Основні принципи соціальної відповідальності.

15.Міжнародні норми соціальної відповідальності. Стандарт SA 8000

16.Аналіз та профілактика травматизму, професійних захворювань в організаціях та установах.

17.Роль людського фактору в створенні небезпечних ситуацій і виробничому травматизмі.

18.Гігієнічна класифікація праці та принципи та методика атестації робочих

місць.

19.Оцінка ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці.

20.Психофізіологічні аспекти діяльності в системі "людина - людина".

21.Організація протипожежного захисту невиробничих приміщень та архівосховищу.

22.Міжнародний стандарт ISO 2600 «Настанова по соціальній відповідальності».

23.Рамкова директива ЄС 89/391.

24.Травматизм на виробництві та в невиробничих сферах. Причини та наслідки.

25.Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них. Професійні захворювання.

26.Соціальне забезпечення потерпілих – основний принцип державної

27.політики в галузі охорони праці.

28.Системи управління охороною праці на підприємствах (організаціях).

29.Заходи електробезпеки в робочих приміщеннях галузі.

30.Особливості дотримання організації безпечних умов праці працівників галузі.

31.Вплив психологічного фактора на працездатність та здоров'я працівників галузі.

32.Організація навчання з питань охорони праці.

33.Методи економічного стимулювання працеохоронної діяльності підприємств та установ.

34.Професійний добір – гарант безпеки праці. Правове забезпечення професіонального добору.

35.Система та ефективність Державного та громадського нагляду за охороною праці.

 

Методи навчання

Словесні методи (лекція з елементами проблемної тематики); наочні методи (використання ілюстрацій, плакатів, презентацій, наочних засобів), практичні методи (практичні заняття, індивідуальні завдання).

 

9. Методи контролю та контрольні питання з навчальної дисципліни

9.1. Методи контролю

Об’єктами контролю є отримані студентами знання в процесі засвоєння матеріалу дисципліни на лекціях, практичних заняттях та під час виконання самостійної роботи та індивідуальних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів усного та письмового поточного контролю, виконання самостійної, індивідуально-консультаційної роботи та підсумкової контрольної роботи. Підсумкова контрольна робота охоплює весь матеріал, згідно програми дисципліни, та виконується студентами письмово.

 

9.2. Контрольні питання:

1. Місце курсу в загальному плані підготовки спеціалістів напрямку «Економіка і підприємництво», «Право».

2. Правова та нормативна база курсу. Закон України про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" від 21.10.02р., №229-ІУ. Основні статті Закону.

3. Фінансування охорони праці.

4. Підвищення відповідальності за порушення Закону про охорону праці (згідно із змінами в Законі).

5. Посилення захисту прав окремих категорій працюючих - дітей, інвалідів.

6. Закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". Зміст Закону.

7. Основні принципи страхування від нещасних випадків.

8. Основні завдання Фонду.

9. Джерела фінансування Фонду.

10. Страхові тарифи. Встановлення розмірів страхових тарифів.

11. Порядок перегляду страхових тарифів.

12. Планування працеохоронної діяльності.

13. Система управління охороною праці.

14. Особливості СУОП в галузі.

15. Організація нагляду за виконанням заходів з охорони праці.

16. Державний та громадський контроль за додержанням законодавств про охорону праці.

17. Відображення питань охорони праці в трудових договорах та угодах.

18. Міжгалузеві та регіональні законодавчі акти з охорони праці.

19.Принципи державної політики в галузі охорони праці.

20.Соціальний захист працюючих в Україні.

21.Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

22.Фізіологія та психологія праці.

23. Види та форми праці. Особливості розумової праці в галузі.

24. Класифікація праці за ступенем важкості.

25. Гігієнічна класифікація праці.

26. Вплив небезпечних і шкідливих факторів на функціональний стан працюючих.

27. Вплив параметрів мікроклімату на функціональний стан працівників галузі.

28. Вплив шуму, вібрації, складу повітря на функціональний стан працівників галузі, робота яких пов’язана з використанням ПК.

29. Освітлення. Нормування освітлення.

30. Вплив випромінювань на користувачів ПК та ВДТ.

31. Захист від іонізуючих та електромагнітних випромінювань працівників галузі як користувачів ПК.

32. Ергономічні аспекти охорони праці. Промислова естетика.

33. Робочі місця. Атестація та паспортизація робочих місць.

34. Вимоги до обладнання робочих місць користувачів ПК.

35. Атестація робочих місць. Принципи атестації.

36. Встановлення ступенів шкідливості для певного класу умов праці.

37. Пільги і компенсації за працю в шкідливих умовах.

38. Пільги та компенсації для користувачів ПК. Можливі професійні захворювання.

39. Психофізіологічні аспекти діяльності працівників галузі.

40. Особливості психофізіологічної діяльності в системі “людина-людина”.

41. Нормативно-правова основа професійного психофізіологічного відбору.


 

Розподіл балів

Оцінювання окремих видів навчальної роботи з дисципліни здійснюється наступним чином.

 

10.1. Для студентів денної форми навчання:

Вид навчальної роботи Кількість балів за один вид Кількість окремих видів робіт Загальна кількість балів за вид
Індивідуальні завдання (реферат)
Підсумкова модульна контрольна робота
Всього 100 балів

 

10.2. Для студентів заочної форми навчання:

Вид роботи Кількість балів
Індивідуальна робота студента (реферат)
Підсумкова модульна контрольна робота
Загальна сума балів

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критеріями оцінювання

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЕСТS здійснюється в такому порядку:

Сума балів за 100-бальною шкалою Оцінка в ЕСТS Значення оцінки ЕСТS Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка за національною шкалою
Екзамен/ Диференційований залік Залік
90-100 A відмінно Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили Високий (творчий) відмінно     зара-ховано
80-89 B дуже добре Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна Достатній (конструктивно - варіативний) добре
70-79 C добре Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок
60-69 D задовільно Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих Середній (репродуктивний) задовільно
50-59 E достатньо Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні
35-49 FX незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу Низький (рецептивно-продуктивний) незадовільно не зара-ховано
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів

 

Результати заліку оцінюються - за двобальною шкалою («зараховано», «не зараховано») і вносяться в відомість обліку успішності студента, залікову книжку, індивідуальний навчальний план студента (крім «незадовільно» і «не зараховано»).

 
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.