Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Перелік питань поточного та семестрового контролю1.Тези Ф.Тернера та їх роль у становленні теорії Фронтиту.

2.Внесок О. Латтімора тв В. Веба у дослідження історії Великого кордону.

3.Українська ділянка Великого Кордону в працях сучасних українських істориків.

4.Крим у XIV-XV ст.

6.Становлення Кримського юрту

7.Османська імперія в історії українських земель кінця XV – початку XVI ст.

8.Татарські набіги на українські землі у XV– XVI ст.

9.Становлення українського козацтва

10.Перші козацькі керівники

11.Діяльність Д. Вишневецького.

12.Перші Запорозькі Січі та їх роль у козацько-татарських стосунках.

13.Козацько-татарські стосунки часів Хмельниччини..

14.Українські гетьмани у пошуках османського протекторату: Б. Хмельницький, Д. Дорошенко

15. Союз І. Виговського з татарами..

16. Кам’янська Січ.

17. Олешківська Січ.

18. Стосунки Нової Січі з Кримським ханством.

19. Знищення Нової Січі та подальша доля запорожців.

20. Приєднання Кримського ханства до Росії, подальша доля татар.

21. Зміна російсько-турецьких кордонів наприкінці XVIII – на початку XIX ст. у південноукраїнському регіоні.

22. П. Калнишевський та його доля.

23.Шагін Герай та приєднання Криму до Росії.

24. Усть-дунайське буджацькі козацьке військо.

25. Задунайська Січ.

26.Роль кошового Й. Гладкого у подіях переходу Задунайської Січі до Росії.

27.Чорноморське козацьке військо.

28.Азовське козацьке військо.

29.Причини стійкої міфологізації козацько-татарських стосунків

30. Громадянська війна в Україні доби Руїни.

31. Переяславська Рада. Березневі статті.

32.Сучасні українські дослідники про Кримське ханство і Османську імперію в історії українських земель

 

 

  1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ.

3.1. Навчальна та довідкова література.

Андрєєва С. С. Французькі дипломатичні представники в Криму та запорозько-татарські відносини часів Нової Січі // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2004. – Вип.18. – С.17-24.

Андрєєва С. С. Дипломатичні зносини Запорозької Нової Січі з Кримським ханством // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2004. – Вип.26. – С. 104-108.

Бачинський А. Д., Бачинська О. А. Козацтво на півдні України 1775-1869 . – Одеса, 1995.

Брехуненко В. Козаки на степовому кордоні Європи: Типологія козацьких спільнот XVI – першої половини XVII ст. – К.: НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2011. – 504 с.

Брехуненко В. Витоки кримської політики Богдана Хмельницького // Український історичний журнал. – 1995. - №;. – С.87-97.

Брехуненко В. Московська держава і козацько-татарський військовий союз 1624-1629 рр.// Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. – К.,2009. – С.66-84.

Брехуненко В. Дипломатія українського козацтва й Кримський ханат: невідомі сторінки укладення першого козацько=кримського договору 1624 р.// Україна дипломатична. – Науковий щорічник. – Вип.III. –С.356-378.

Брехуненко В. Українське козацтво в колі східноєвропейських козацтв: проблеми типології (XVI – середина XVII ст.)// Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті.- Дніпропетровськ, 2005. – С.89-97.

Брехуненко В. «Я бусурмани, але своєї присяги дотримуюсь»: про стереотипи сприйняття українських козаків і татар у середині 1620-х рр. // Terra Cossacorum: студії з давньої і нової історії України. Науковий збірник на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степанкова. – К.,2007. – С.85-92.

Возгрин В.Е. Исторические судьбы крымских татар. – М.»Мысль»,1992. -448 с.

Галенко О. І. Витівки українського орієнталізму: [Наукрва розвідка про Роксолану та критичні зауваження щодо фільму про неї фахівця з історії Османської імперії] // Критика. – 1999. - №4. – С.11-17.

Галенко О. І. Дипломатія Кримського ханату (середина XV ст. – 1783 р.) // Нариси з історії дипломатії України. – К.: «Альтернативи», 2001. – С.208-263.

Галенко О. І. Про татарські набіги на українські землі // Український історичний журнал. – 2003. - №6. – С.52-65.

Галенко О. І. Українська Колумбіана: работоргівля генуезької Кафи XIII – XV ст. і початки модерного колоніалізму // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин: Збірник наукових праць памяті доктора історичних наук, професора Пархомчука Станіслава Максимовича. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. – С.115-144.

Гайворонский О. Повелители двух материков. – Т. I. Крымские ханы XV - XVI столетий и борьба за наследство Великой Орды. – К. – Бахчисарай, 2007. -368 с.

Гайворонский О. Повелители двух материков. – Т. II. Крымские ханы первой половины XVII столетия в борьбе за самостоятельность и единовластие. – К. – Бахчисарай, 2009. – 272 с.

Грибовський В.В. Ногайські орди в системі державного управління Кримського ханства // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип.VII. – Запоріжжя: РА Тандем-У, 1999. – С. 44-48.

Грибовський В.В. Стан степового порубіжжя та особливості військової діяльності причорноморських татар кінця XV – I половини XVII ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Т.5. – К., 1999. – С.33-44.

Грибовський В.В. Типологія татарських набігів у XVIII ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII – XIX ст. – Вип. 5. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2000. – С. 206-211.

Грибовський В.В. Ногайське козацьке військо: передумови і процес формування // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII – XIX ст. – Вип.6. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2002. – С. 151-171.

Грибовський В. Процес міграції ногайців до території Кримського ханства у першій половині XVIII ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів /Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – Т. 6. – К., 2001. – С. 58-70.

Грибовський В.В. Порубіжна смуга Речі Посполитої та Кримського ханства у 1699-1769 рр. // Південний архів. Збірник наукових праць (історичні науки). – Вип. V. – Херсон: Айлант, 2001. – С. 8-15.

Грибовський В.В. Питома вага землеробства у господарстві причорноморських ногайців XVI – на початку ХІХ ст. // Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки. – Вип. VІІІ. – Херсон: Видавництво ХДПУ, 2001. – С. 75-86.

Грибовський В.В. Стан розробки історії причорноморських ногайців у зарубіжній історіографії // Південний архів. Збірник наукових праць (історичні науки). – Вип. ІХ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2002. – С. 7-13.

Грибовський В.В. Кошовий отаман Петро Калнишевський. – Дніпропетровськ: Пороги, 2004. – 130 с.

 

Дашкевич Я. Р. Большая граница Украины: этнический барьер или этноконтактная зона? // Этноконтактные зоны в Европейской части СССР: Истрия, динамика, методы изучения. – М., 1989. – С.7-21.

Дашкевич Я. Р. Україна на межі між Сходом і Заходом (XIV – XVIII ст.) //Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1991. – Т. CCXXII. – С. 28-44.

Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Велички, Грабянки: зб. /укл. та перкл. В. Скрекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко. – К.: Дніпро, 2006. – 976 с.

Івангородський К. В. Прояви етносоціальних трансформацій на Великому Кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства (XV – XVII ст.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – Вип.9. – Вінниця, 2005. – С.\\\\\\\

Івангородський К. В. Проблеми ясиру в контексті між спільних взаємин України та Кримського ханства (XV – XVII ст.) // Україна соборна: Зб. наук. ст. – Вип. 4. – Т.2. – К., 2006.

Івангородський К. В. Динаміка мирних міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства в XVI – XVII ст. // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – 2006. – Вип.90.

Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007.

Каппелер А. Южный и Восточный фронтир России в XVI – XVIII веках // Ab Imperio. – 2003. - №1. – С. 26-49.

Леп’явко С. Українське козацтво і теорія Великого кордону // Козацька спадщина. – 2005. - №2. – С. 49-65.

Леп’явко С. Формування світоглядних засад українського козацтва (поняття «козацького хліба» в останній третині XVI ст.) // Україна в Центрально-Східній Європі. Студії з історії XI-XVIII ст. – К.,2000. – С.143-158.

Лисяк-Рудницький І. Україна між Сходом і Заходом // Лисяк-Рудницький І.Історичні есе. – К.,1994. – Т.1. – С.23-35.

Мільчев В. І. Запорозьке козацтво у підданстві Гіреїв (1709/1711 – 1734 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2004. – Вип.26. – С. 170-178.

Олійник О. Запорожці і турки – вороги чи сусіди? // Київська старовина. – 1995. - №1. – С.72-78.

Орешкова С. Ф. Крымское ханство в 70-е годы XVIII в. // Вопросі истории. – 2008. - №7. – С.121-127.

Пенской В. В. Военный потенциал Крымского ханства в конце XV – начале XVII в. // Восток. Афроазиатские общества: история и современность. – 2010. - №2. – С.56-66.

Плохій С. Козакознавство без кордонів: нотатки про користь порівняльного аналізу // Український гуманітарний огляд. – К., 2004. – С.63-84.

Саїд Е. Орієнталізм / Пер. з англ. – К.: «Основи», 2001. – 511 с.

Сень Д. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в отношениях с мусульманскими государствами Причерноморья (вторая половина XVII – начало XVIII в.). – Ростов-на-Дону, 2009.

Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Портыв 2-х томах. – М.: Издательский дом «Рубежи XXI», 2005.

Станіславський В. В. Запорозька Січ у політичних відносинах з Кримським ханством (початок XVIII ст.) // Український історичний журнал. – 1996. - №6. – С.3-22.

Станіславський В. В. Політичні відносини Запорозької Січі й Кримського ханства напередодні Полтавської битви // Український істоичний журнал. – 1998. - №1. С.76-87.

Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у визвольній війні українського народу середини XVII століття. Книга перша: Воєнні дії 1648-1652 рр.: Наукове видання. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996. – 320 с.

Стороженко І. С. Воєннадоктрина Кримського ханства кінця XV – середини XVII ст. // Україна-Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє: зб. наук. праць. – К.: Денеб,2004. – С.95-103.

Стороженко І. С. Кримське ханство кінця XV – середини XVII ст.як складова частина Великого Кордону України // Київська старовина. – 2006. - №5. – С.3-12.

Сходознавство і візантологія в іменах: бібліографічний словник /упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк. – К.: Ін-т сходознавства ім.. А.Ю. Кримського НАНУ, 2011. – 260 с.

Тернер Ф. Дж. Фронтир в американской истории / Пер. с англ. – М.: Изд-во «Весь мир», 2009. – 304 с.

Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – 568 с.

Финкель К. История Османской империи: Видение Османа / Пер. с англ. – М.:АСТ, 2010. – 829с.

Чухліб Т. Козаки та яничари. Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500-1700 років. – К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 446 с.

Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV-XVII ст. – К.,2000.

Boek B. J. ImperialBoundaries. Cossack Communities and Empire-Building in the Age of Peter the Great. – Cambridge. - 2009.////

Weber D. J. The Spanish Borderlands. Historiography Redux // The History Teacher. – 2005. - №39. – November. – P. 43-56.
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.