Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Робоча програма навчальної дисципліниКурс:підготовка спеціалістів Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів ECTS: 2   Модулів: 4   Змістових модулів:2   Загальна кількість годин:72   Тижневих годин: 6 6.0601 6.060102 Юридична освіта, Бакалавр     6.0301 6.030102 Психологія Бакалавр Обов’язкова: Студенти: 1курс –2 семестр – Правознавство (ФПЗПДП) 1 курс – 1 семестр – Правознавство (ЮФ) 1курс – 1семестр – Психологія Лекції(теоретична підготовка):16 годин Семінари: 16годин Індивідуальна робота - 4 години Вид контролю: іспит

Мета:

Знати:

Сутність дисципліни, її структуру, основні етапи розвитку української культури, сучасні тенденції розвитку знань про українську культуру, найбільш відомих діячів української культури та їхній творчий доробок. Основні школи українського мистецтва, науки та літератури.

Вміти:

Порівнювати розвиток української культури з розвитком культур інших народів світу, зокрема культур народів Західної Європи. Орієнтуватися в основних напрямках сучасної української культури, а також вміти дати їм об’єктивну та науково обґрунтовану характеристику. Володіти основними елементами культурного етикету та виявляти свою всесторонню обізнаність в питаннях української культури. Використовувати набуті знання, вміння та навики в обраній за фахом практичній роботі.

Мати навички:

Вивчення та аналізу наукової літератури та першоджерел, пов’язаних з історією української культури;

дослідження основних культурних явищ, а також аналізу основних складових зовнішнього та внутрішнього світу сучасного українця;

аналізу і обґрунтування філософсько-культурологічних та соціально-політичних особливостей сучасного суспільства;

формування власної точки зору на основні події культурного життя в процесі виконання обов’язків практичної діяльності.

Бути ознайомленим:

З історією розвитку та сучасними світоглядно-методологічними напрямками розвитку української культурологічної думки; з основними проблемами соціокультурного розвитку та значенням знань з історії української культури для загальної культури майбутнього фахівця – юриста/психолога.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

словесні, наочні, практичні; евристичний, частково-пошуковий, дослідницький, експериментальний, метод проблемного викладання; метод проекту; методи колективної розумової діяльності; методи самостійної роботи.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

вхідний контроль, оперативний контроль, поточний контроль, підсумковий контроль.

Метою курсу“Історія української культури” є набуття цілісних знань про структуру і зміст культурологічних знань вітчизняної культури, оскільки культура визначає рівень розвитку суспільства, критерій створення ним матеріальних і духовних цінностей. Культура українського народу є соціальним явищем нашого суспільства, що відзеркалює його якісну характеристику та збагачує духовне життя особистості. Вона є результатом творчої діяльності людини, спрямованої на пізнання оточуючого її світу та визначення свого місця в цьому світі. Разом з тим засвоєння духовних цінностей допомогає перетворенню природної людини в культурну, регулюванню соціальних відносин людей. Відтак опанування цими знаннями є необхідною умовою процесу формування кожної людини і тим більше фахівця будь-якого профілю.

Предметом курсу передбачається вивчення різних видів, форм і результатів буття людини та її діяльності в процесі виникнення й еволюції культури від Київської Русі до сучасності. Пропонується проблемно-хронологічне, порівняльно-ретроспективне, структурно-системне засвоєння курсу “Історія української культури” на засадах історизму, об’єктивності, орієнтації на загальнолюдські морально-культурні цінності.

Головними завданнями курсу є:

1. Ознайомлення з особливостями розвитку культури українського суспільства, нових аспектів і тенденцій її вивчення.

2. Вироблення вміння визначити оптимальні шляхи і засоби розвитку української культури, ефективно впливати на цей розвиток.

3. Привернення уваги до оціночної та інформаційної функцій знання історії української культури.

4. Формування:

- широкого загальнокультурного гуманістичного світогляду;

- високого рівня культури особистості;

- високих моральних якостей громадянина України та патріотично настроєної особистості;

- готовності до захисту і примноження матеріальних і духовних цінностей Батьківщини.

Підґрунтям до оволодіння курсу “Історія української культури” є такі дисципліни, як “Історія України”, “Філософія”, «Культурологія». Водночас курс “Історія української культури” є однією з основ для вивчення таких дисциплін, як “Культурологія”, “Етика”, “Естетика”, “Релігієзнавство” та ін.

Модульний тематичний план (структура залікового кредиту курсу)

№ з/п Назва тем Всього годин Всього годин з викладачем З них:
Лекцій Семінарських занять Практичних занять + МК *Індивідуальна робота з викладачем
Змістовий модуль І "Витоки української культури та її розвиток у період княжої та литовсько-польської доби"  
1. Тема 1.Сутність та витоки української культури.    
2. Тема 2.Культура періоду княжої доби.    
3. Тема 3.Культура періоду литовсько-польської доби.    
4. Модульний контроль      
Змістовий модуль ІІ "Розвиток української культури з сер. XVII ст. по поч. ХХІ ст."  
5. Тема 4.Розвиток української культури у часи Гетьманщини.    
6. Тема 5.Українська культура наприкінці XVIIІ - ХІХ ст.    
7. Тема 6.Культура українського модерну і постмодерну ХХ - поч. ХХІ ст. 4**    
8. Модульний контроль        
РАЗОМ ПО ДИСЦИПЛІНІ:

Плани лекційних занять.

Змістовий модуль 1. “Витоки української культури та її розвиток у період княжої та литовсько-польської доби”
©2015 studenchik.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.